Apg29.Nu
Apostlagärningarna fortsätter i vår tid!

Pingstdagens mirakel

Christer Åberg
2023-05-25 22:19

Undervisning

/bild/den-helige-ande-1684914661.jpg

På pingstdagen, enligt Apostlagärningarna kapitel två, utgjuts den Helige Ande över de troende i Jerusalem. Denna händelse markerar starten på den Helige Andes verksamhet i den tidiga församlingen och innebär en manifestation av Guds kraft och närvaro. De troende fylls av Anden och börjar tala i tungomål, vilket väcker förundran och frågor bland folket som samlats runt dem.

Petrus tar till orda och förklarar för folket att det som händer är en uppfyllelse av Guds löften och profetior från Gamla testamentet. Han citerar profeten Joel och pekar på att denna utgjutelse av Anden är en del av Guds plan för de yttersta dagarna. Petrus predikar också om Jesus Kristus och hans död, uppståndelse och upphöjelse till Guds högra sida.

Han betonar att Jesus är Herre och Kristus, och uppmanar folket att omvända sig och tro på honom för att bli frälsta. Genom tron på Jesus och bekännelsen av honom kan människor få del av Guds rike och frälsning.

Denna händelse på pingstdagen och Petrus predikan om Jesus och den Helige Ande markerar en viktig vändpunkt i den tidiga kristna församlingens historia och har en fortsatt betydelse för kristna troende idag.

Pingstdagens mirakel: Den Helige Andens utgjutelse och mångfalden av språk

Apg 2:1 När pingstdagen var inne var de alla samlade i full enighet. 2 Då kom plötsligt ett dån från himlen, såsom när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. 3 Och tungor såsom av eld visade sig för dem, vilka fördelade sig och de satte sig på var och en av dem. 4 Och de blev alla uppfyllda av den Helige Ande och började tala med andra tungomål, allteftersom Anden ingav dem att tala. 5 Och i Jerusalem bodde det gudfruktiga judiska män från alla folk under himlen. 6 Då nu detta dån hördes, samlades mycket folk och de var förbryllade, eftersom var och en hörde sitt eget språk talas av dem. 7 Och de blev alla häpna och förundrade och de sa till varandra: Se, är inte alla dessa som talar, galileer? 8 Hur kan då var och en höra det egna språket talas som där vi är födda? 9 Parter och meder och elamiter och de som bor i Mesopotamien och i Judeen och Kappadocien, Pontus och Asien, 10 både Frygien och Pamfylien, Egypten och de delar av Libyen som gränsar mot Cyrene, och besökande från Rom, både judar och proselyter, 11 kreter och araber. Vi hör dem tala om Guds underbara verk på våra egna språk. 12 Och de blev alla häpna och förvirrade, och den ene sa till den andre: Vad betyder detta? 13 Men andra drev med dem och sa: De är fulla av sött vin.

Här beskrivs händelserna på pingstdagen när den Helige Ande utgöts över de troende. 

Vers 1: Det var pingstdagen, en judisk högtid som firades femtio dagar efter påsk. Alla de troende var samlade på en plats och var i full enighet. De hade förmodligen samlats för att fira pingsthögtiden.

Vers 2: Plötsligt hördes ett kraftfullt ljud från himlen, liknande ett dån från en våldsam storm. Ljudet fyllde hela huset där de befann sig och väckte deras uppmärksamhet.

Vers 3: Därefter visade sig tungor som liknade eld för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av de närvarande. Detta var en synlig manifestation av Andens närvaro.

Vers 4: De som var närvarande blev alla uppfyllda av den Helige Ande. De började att tala i andra tungomål, som Anden ingav dem att tala. Det var en andlig manifestation av Andens gåva att tala i nya språk.

Vers 5-11: Det fanns gudfruktiga judar från olika delar av världen som bodde i Jerusalem vid den tiden. När ljudet hördes samlades mycket folk runt dem och blev förbryllade eftersom de hörde apostlarna tala på deras egna språk. Människor från olika nationer förundrades över att höra de galileiska lärjungarna tala deras modersmål. Det var en mirakulös händelse som väckte förundran och frågor bland folket.

Vers 12-13: Folket blev förvirrade och häpna över vad de såg och hörde. Vissa undrade vad allt detta betydde, medan andra gjorde narr av dem och antydde att de var berusade av sött vin.

Dessa verser beskriver den dramatiska historiska händelsen när den Helige Ande utgöts över de troende på pingstdagen. Det var en manifestation av Andens kraft och närvaro genom att de talade i tungomål. Detta ledde till en märklig händelse där människor från olika nationer och språk förstod och hörde budskapet om Guds underbara verk på sina egna språk. Detta var en början på den Helige Andes verksamhet i den tidiga församlingen och markerade starten för spridningen av evangeliet till alla människor och nationer.

Petrus profetiska Förklaring: Uppfyllelsen av Joel och budskapet om frälsning

14 Då trädde Petrus fram med de elva och höjde sin röst och talade till dem: Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem. Detta ska ni veta, och lyssna till mina ord, 15 för dessa är inte druckna som ni tror. Det är ju bara tredje timmen [kl 09.00] på dagen. 16 Utan detta är det som är sagt genom profeten Joel: 17 Och det ska ske i de yttersta dagarna, säger Gud: Jag ska utgjuta av min Ande över allt kött, och era söner och era döttrar ska profetera, och era ynglingar ska se syner, och era äldste ska drömma drömmar. 18 Och över mina tjänare och över mina tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de ska profetera. 19 Jag ska låta under ske uppe på himlen och tecken nere på jorden: blod och eld och moln av rök. 20 Solen ska vändas i mörker, och månen i blod, innan Herrens dag kommer, den stora och synliga. 21 Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst.

Här börjar Petrus sitt berömda tal på pingstdagen.

Vers 14: Petrus trädde fram tillsammans med de andra apostlarna och höjde sin röst för att tala till folket. Han vänder sig särskilt till de judiska männen och alla som bor i Jerusalem.

Vers 15: Petrus förklarar för folket att de troende inte är berusade, som vissa kanske misstänker. Det är fortfarande tidigt på dagen, bara tredje timmen (morgonen).

Vers 16-18: Petrus citerar gamla testamentliga profeten Joel och påpekar att det som sker på pingstdagen är i linje med vad som förutsagts i Gamla testamentet. Joel profeterade om en tid när Gud skulle utgjuta sin Ande över allt kött, vilket innebär att människor i alla samhällsskikt skulle ta emot Andens kraft. Det skulle resultera i att människor profeterar, har syner och drömmer drömmar. Gud skulle ge Anden till både män och kvinnor, unga och gamla, och de skulle profetera.

Vers 19-20: Petrus fortsätter att citera Joel och beskriver att det kommer att föregås av tecken och under, som exempelvis blod, eld och rök. Det kommer också att vara astronomiska förändringar, där solen blir mörk och månen ser ut som blod. Dessa tecken skulle hända innan Herrens dag kommer, den stora och synliga dagen då Guds rike manifesteras.

Vers 21: Petrus avslutar med att säga att alla som åkallar Herrens namn kommer att bli frälsta. Det innebär att de som vänder sig till Gud och tror på Jesus Kristus som Frälsare kommer att bli räddade och få frälsning.

Petrus använder Joels profetia för att förklara för folket att det som händer på pingstdagen är en uppfyllelse av Guds löften och profetior från Gamla testamentet. Det är en ny tid av Andens kraft och manifestation, där människor kan bli frälsta och få del av Guds rike genom att tro på Jesus Kristus.

Uppståndelsen av Jesus Kristus: Guds plan och kallelse till omvändelse

22 Ni män av Israel! Hör dessa ord: Jesus från Nasaret, en man som inför er har blivit bekräftad av Gud genom kraftgärningar och under och tecken som Gud gjorde genom honom bland er, som ni också själva vet. 23 Honom som genom Guds fastställda plan och förutbestämmelse blev utlämnad, har ni tagit och med onda mäns händer korsfäst och dödat. 24 Honom har Gud uppväckt, efter att han hade löst honom ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av den. 25 För David säger om honom: Jag har alltid Herren för mina ögon, för han är på min högra sida för att jag inte ska vackla. 26 Därför gladde sig mitt hjärta och min tunga fröjdade sig, och även mitt kött ska vila i hoppet. 27 För du ska inte lämna min själ åt dödsriket, inte heller ska du låta din Helige se förgängelsen. 28 Du har visat mig livets vägar, du ska uppfylla mig med glädje inför ditt ansikte. 29 Män och bröder, låt mig tala öppet till er om patriarken David, att han är både död och begraven, och hans grav finns ibland oss än idag. 30 Eftersom han var en profet och visste att Gud med ed hade svurit honom, att ur en av hans efterkommande, enligt köttet, resa upp Kristus för att sitta på hans tron, 31 förutsåg han och talade om Kristi uppståndelse: att hans själ inte skulle lämnas åt dödsriket, inte heller skulle hans kropp se förgängelsen. 32 Denne Jesus har Gud uppväckt, det är vi alla vittnen till. 33 Efter att han blev upphöjd till Guds högra sida och har tagit emot löftet av Fadern om den Helige Ande, har han utgjutit detta som ni nu ser och hör. 34 För David har inte farit upp till himlen, men han säger själv: Herren sa till min Herre: Sätt dig på min högra sida, 35 till dess jag har lagt dina fiender till en fotpall för dina fötter. 36 Därför ska hela Israels hus vara helt förvissade om att denne Jesus som ni har korsfäst, honom har Gud gjort både till Herre och till Kristus.

Petrus fortsätter sin förklaring till folket om Jesus Kristus och hans uppståndelse.

Vers 22: Petrus börjar med att adressera folket och säger att de ska lyssna på hans ord. Han påpekar att Jesus från Nasaret var en man som Gud bekräftade genom kraftgärningar, tecken och under som han utförde mitt ibland dem. Detta var Guds sätt att visa att Jesus var sänd av honom.

Vers 23: Petrus fortsätter och förklarar att Jesus blev förrådd och överlämnad till de gudlösa människorna enligt Guds förutbestämda plan och beslut. Pilatus, den romerska guvernören, dömde honom till döden genom korsfästelse.

Vers 24-32: Här förklarar Petrus att Jesus inte kunde hållas kvar i döden. Gud uppväckte  honom från de döda och befriade honom från dödens smärtor. Petrus citerar också kung David från Psaltaren och pekar på att David profeterade om Kristus och hans uppståndelse. Petrus förklarar att de är vittnen till Jesus uppståndelse och att han nu är upphöjd vid Guds högra sida.

Vers 33-35: Petrus fortsätter med att beskriva att Jesus efter sin uppståndelse mottog löftet från Fadern och utgöt den helige Ande över de troende på pingstdagen. Detta är vad de ser och hör, och Petrus bekräftar att Jesus har upphöjts till himlen och har makt och auktoritet.

Vers 36: Petrus sammanfattar sitt tal genom att förklara att hela Israels folk ska veta och vara säkra på att Gud har gjort Jesus, som de korsfäste, både Herre och Kristus. Det är genom tron på Jesus och bekännelsen av honom som frälsning erbjuds för att rädda människor från sina synder.

I dessa verser förklarar Petrus för folket att Jesus var Guds sändebud, att han dog en död på korset men uppstod från de döda enligt Guds plan. Han framhåller också att Jesus har blivit upphöjd vid Guds högra hand och har makt att utgjuta den helige Ande över de troende. Petrus uppmanar folket att omvända sig och tro på Jesus som Herre och Kristus för att få frälsning och förlåtelse för sina synder.

Omvändelse, dop och tillväxt: Folkets svar på budskapet om Jesus Kristus

37 När de hörde detta, fick de ett styng i hjärtat och sa till Petrus och de andra apostlarna: Män och bröder, vad ska vi göra? 38 Då sa Petrus till dem: Omvänd er och låt var och en av er döpa sig i Jesu Kristi namn till syndernas förlåtelse och ni ska få den Helige Andes gåva. 39 För åt er är löftet givet och åt era barn och åt alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud ska kalla. 40 Också med många andra ord vittnade och förmanade han och sa: Låt er frälsas från detta onda släkte. 41 De som då med glädje tog emot hans ord, lät döpa sig, och så ökades församlingen den dagen med omkring tre tusen själar.

Nu har vi kommit fram till texten som beskriver folkets reaktion på Petrus tal och deras svar på budskapet om Jesus Kristus. 

Vers 37: När folket hörde Petrus tal och förstod budskapet om Jesus Kristus, kände de en stark känsla av sorg och överväldigande ånger. De insåg att de hade varit medskyldiga i att korsfästa Jesus och ställde en viktig fråga till Petrus och de andra apostlarna: "Män och bröder, vad ska vi göra?"

Vers 38: Petrus svarar på deras fråga och uppmanar dem att omvända sig, att vända sig bort från sina syndiga vägar och att tro på Jesus Kristus som Frälsare. Han instruerar dem också att var och en av dem ska bli döpta i Jesu Kristi namn till förlåtelse för sina synder. Han lovar dem att genom dopet kommer de att få den Helige Andes gåva, vilket innebär att de kommer att ta emot Andens närvaro och kraft i sina liv.

Vers 39: Petrus påpekar att detta löfte och möjligheten till frälsning inte bara gäller dem som lyssnar just då, utan också deras barn och alla som är långt borta. Alltså även för dig och mig som läser detta. Guds kallelse och löfte om frälsning är tillgängligt för alla som Gud kallar till tro och omvändelse.

Vers 40: Petrus fortsätter att vittna och förmana folket med många andra ord. Han uppmanar dem att bli räddade från den onda och fördärvliga generationen som de tillhörde. Han förklarar att genom omvändelse och dop i Jesu namn kan de befrias från syndens makt och leva i försoning med Gud.

Vers 41: De som tog emot Petrus ord med glädje och övertygelse beslutade att bli döpta. Cirka tre tusen personer blev döpta och anslöt sig till den tidiga kristna församlingen. Detta ledde till en betydande tillväxt i församlingen under den dagen.

Dessa verser visar den kraftfulla responsen på Petrus predikan och hur människor reagerade genom att ta emot Jesus, bli omvända, döpas och bli en del av den kristna församlingen. Det betonar vikten av omvändelse, dop och mottagandet av den Helige Andes gåva för att få förlåtelse för synderna och börja ett nytt liv i Kristus.

Pingst: En tid att fira Andens verk och vittna om Jesus

Därmed avslutades Petrus tal och händelserna på pingstdagen, men budskapet om Jesus Kristus och Andens verk fortsätter att leva och förändra människors liv än idag. Pingst är en tid då vi kan reflektera över och fira denna viktiga händelse i den kristna tron och över Guds löfte om Andens närvaro och kraft. Det är en påminnelse om att Gud inte bara har utgjutit sin Ande över de troende på den tiden, utan han vill även verka i våra liv idag och ge oss en djupare förståelse för hans kärlek och en kraft att leva i enlighet med hans vilja.

Genom den Helige Ande kan vi uppleva tröst, vägledning och kraft i våra liv. Anden hjälper oss att förstå Guds ord och att leva i rättfärdighet och helighet. Genom Anden kan vi också dela evangeliet med andra och vara vittnen om Jesu kärlek och frälsning.

Den Helige Andes förhärligande av Jesus: Kraften och närvaron av Anden i Apostlagärningarna

Apostlagärningarna kapitel två är ett oerhört kraftfullt exempel på hur den Helige Ande verkar och förhärligar Jesus. Det finns ingen tvekan om att det är den Helige Ande som har kommit till jorden.

När det gäller den Helige Andes roll att förhärliga Jesus finns det flera aspekter att överväga. Här är några punkter som kan hjälpa till att förklara det:

1. Vittnesbörd om Jesus: Jesus själv talade om den Helige Andes roll som en som skulle vittna om honom. I Johannesevangeliet 15:26 säger Jesus: 

"När Hjälparen kommer, som jag ska sända er från Fadern, sanningens Ande, som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig."

2. Uppenbarelse av sanningen om Jesus: Den Helige Ande hjälper oss att förstå och uppenbara sanningen om Jesus. I Johannesevangeliet 16:13-14 säger Jesus: 

"Men när han kommer, sanningens Ande, ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, för han ska ta av vad som är mitt och förkunna det för er."

3. Ledning till Jesu efterföljelse: Den Helige Ande hjälper oss att följa Jesu exempel och lära. I Johannesevangeliet 14:26 säger Jesus: 

"Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er."

4. Kraft för att vittna om Jesus: Den Helige Ande ger de troende kraft och inspiration att vittna om Jesus för världen. I Apostlagärningarna 1:8 säger Jesus till sina lärjungar: 

"Men när den Helige Ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns."

5. Förhärligande genom Andens frukt och gåvor: Den Helige Ande verkar i de troende och manifesterar sin närvaro genom att producera Andens frukt och ge Andens gåvor. Andens frukt (Galaterbrevet 5:22-23) inkluderar kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Andens gåvor (1 Korinthierbrevet 12:4-11) inkluderar olika förmågor och tjänster som används för att tjäna och bygga upp församlingen. Genom dessa manifestationer förhärligar den Helige Ande Jesus och hans verk.

Sammanfattningsvis kan man säga att den Helige Ande förhärligar Jesus genom att vittna om honom, uppenbara sanningen om honom, leda oss till efterföljelse av honom, ge kraft för vittnesbörd och manifestera sin närvaro genom Andens frukt och gåvor. Genom allt detta förhärligar den Helige Ande Jesus Kristus som Herre.

Christer Åberg

#Pingst #Pingstdagen #Den helige Ande #Gudomen #Treenigheten #Dopet #Andens dop #Tungotal

Dela:

1 kommentarer

Lars-goran Marklund - 26/05-23 07:55
Mirakelnas tid är ej förbi 👍(Livets Herre) 💖Jesus undervisade Vem ❤️Gud är och vad Han vill! Människor gjorde ej
❤️Guds vilja därför blev 💖Jesus💥 sänd till jorden. Pingsten är❤️Guds Andens helg! Herrens stora dag är ej långt borta eftersom vi lever i den yttersta


Kommentera

Alla kommentarer modereras. Antal tecken kvar: 340

Idag är det torsdagen den 18 juli 2024, vecka 29 och klockan är 16:58. Fredrik och Fritz har namnsdag.


Vill du bli frälst och få evigt liv? Ta då emot Jesus genom att be högt:

Jesus, jag tar nu emot dig och bekänner att du är Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst och har fått evigt liv. Amen.


Senaste bönämnet

2024-07-17 22:26
Ber att ung familj får frid och inte stressar sönder sig.

2 ber för bönämnet!


Senaste artiklar

Matteus 1:1 - Kommentar

Profetia förutspådde mordförsöket på Donald Trump fyra månader i förväg

Donald Trump skjuten på valmöte i Pennsylvania

Hur blir man Guds barn?

Christer Åberg berättar om sin frälsning i vekkelseteltet i Stockaryd

Målle Lindberg, 95, sjunger och talar om himlen i tältet i Stockaryd

Halleluja Jesus är min vän - Sång med Christer Åberg i tältet i Stockaryd

Historisk kväll med Målle Lindberg, 95, i tältet i Stockaryd

Är alla Guds barn enligt Bibeln?

Gud blev människa


Senaste kommentaren

Andy Svensson - 16/07-24 13:06
Joe Biden sa 5 dagar innan Trump blev skjuten den 13 att sätta Trump i sikte. Siffran fem i Bibeln står för död och siffran 13 för otur . Vi lever i en förvriden värld och behöver visdom från Gud . Som Lars-Göran skrev lös Bibeln och bli vis 😊👍🏽

Skrevs i Profetia förutspådde mordförsöket på Donald Trump fyra månader i förväg


Ditt stöd behövs nu!
SWISH: 072 203 63 74
BANKKONTO: 8150-5, 934 343 720-9
IBAN: SE7980000815059343437209 BIC: SWEDSESS
Att sätta in på bankkonto går alldeles utmärkt i fall du vill vara månadsgivare.
FACEBOOK TWITTER YOUTUBE TIKTOK INSTAGRAM