DONERA - bli månadsgivare (Paypal) - SWISH: 072 203 63 74

Apg29.Nu

Apostlagärningarna fortsätter i vår tid!
Bönesidan Chatt Kristen media Om Info

Gästblogg

Nyevero vaprofita venhema

Ngwarira nevanin'ina kubva kwemutemo vanhu, vari nyepera uye venhema zviporofita.

Nyevero vaprofita venhema

Danielle Gabriel.

Ngwarira, anoshamisa nevanun'una. Vaporofita venhema uye vaparidzi vari kwose kwose Facebook, uye mune dzimwe parishes. Vakarasa pachavo uye vanodavira kuti vari zvakarurama. Nokuramba mutemo anoramba kuroverwa kwaJesu pasina achizivawo.

Av: Dani Gabriel
lördag 14 december 2019 22:21 📧

Denna artikel är ett läsarmejl/gästblogg vilket innebär att åsikterna är skribentens egna!

chenjedzo

Nyevero imi achitaura kuti muri muporofita, muparidzi kana mufundisi. You atsause vanhu kuti vararame pasi pemurairo. You unozvidzinga nouprofita enyu kwenhema uye mharidzo. Unoda kuva nesimba pamusoro pavo kutsausa uye anoratidza kuti mutemo unoshanda.

Iyi inyevero kwamuri. Ndinovimba nemi kudzokera kubva dzakatsveyama dzako uye kugamuchira Jesu - zvikasadaro ndichauya kuzivisa ani muri!

Ndinoziva here uye kuziva chii chibereko chakaora iwe kutakura. Uri mashanu nhanhatu nevaporofita venhema, vaparidzi uye nevafundisi.

Ngwarira nevanin'ina

Saka chenjerai vomumhuri pamusoro kwemutemo vanhu, vari nyepera uye venhema zviporofita.

All uprofita uye achiparidza kuti munhu anofanira kuchengeta mutemo wemuTesitamende tsaru vanyengeri uye venhema.

kunyepa

Chegumi anouya nhema.

Uye kuchengeta Sabata uye regai kudya nyama yenguruve, nezvimwewo, inhema uye nhema. Zviri pedzidziso uye haisi yomuBhaibheri.

Uye imi akaparidza mukereke kuti urombo uye chirwere kutukwa - ndiwo nhema uye vanyengeri. Apo Bhaibheri haritauri?

Uye iwe se akaporofita mazuva mashoma apfuura, apo nokutyaira motokari, chegumi mazwi, apo izvi muTestamende Itsva?

Uye uchida mipiro uye rinoti pane 164 mitemo kuchengeta, unorevei? Kuwedzera 613 vari mutemo? Kana uchifanira kusarudza 164 kubva 613 uye kuchengeta navo? Izvi dzenhema uye nhema.

zita renyu acharatidzwa

Muna 2020, zita renyu richava zvose pamusoro ichi, kana iwe mberi manyepo ako.

Uye kufunga zvaunoda pamusoro pangu - Ndinokudai, asi musaita sezvinoita kana aunoparidza dzenhema uye kutsausa vanhu vasiri kunzwa zvakanaka uye anorwara, uye zvakawanda.

Chenjerera

Saka ngwarira, zvinoshamisa nevanun'una. Vaporofita venhema uye vaparidzi vari kwose kwose Facebook, uye mune dzimwe parishes. Vakarasa pachavo uye vanodavira kuti vari zvakarurama. Nokuramba mutemo anoramba kuroverwa kwaJesu pasina achizivawo.

Hedzino dzimwe ndima mutemo kune vaya wanyengerwa vaparidzi venhema, nezvimwewo, vanotenda kuti chegumi chinoshanda, kana sabata, kwete kudya nyama yenguruve uye vakadaro.

Mwari akuropafadzei. Nyengetera uye regai Mutsvene muperekedzi Dej zvokuti unonzwisisa chokwadi zita raJesu Kristu NASA kuti, ameni.

Jesu pamuchinjikwa uye rugwaro.

Bible Verses

Asi Mwari uyo ane ngoni, akatida rudo zvikuru, kunyange patakanga takafa mukudarika kwedu, akaita kuti tive vapenyu pamwe naKristu. Nenyasha makaponeswa. Hongu, iye akatimutsa pamwe chete akatigarisa pamwe chete munzvimbo dzokudenga muna Kristu Jesu, kuti munguva kuratidza ayo zvikuru fuma yenyasha dzake muunyoro kwatiri muna Kristu Jesu. Nokuti nenyasha muri Makachengeta kubudikidza nerutendo, uye izvi hazvibvi kwamuri, chipo chaMwari, kwete nokuti mabasa, kuti parege kuva nomunhu anozvikudza. Nokuti tiri basa rake, takasikwa kuti muna Kristu Jesu tiite mabasa akanaka, akagadzirwa naMwari kare kuti tiaite maari.
Izvi zvakaitika paaiva panyama akabvisa ruvengo, iwo mutemo wemirairo uye nemirau murume mutsva mumwe maari pavaviri, saka kusika rugare. "
VaEfeso 2: 4-10, 15 SFB98
"Tinogona noushingi uye nechivimbo kumira pamberi paMwari Maari uye kubudikidza nokutenda kwaari." VaEfeso 3:12 SFB98
akasvika pamberi kutenda takanga akaramba muchitokisi uye kurindwa nomurayiro kusvikira kutenda kuchizoratidzwa. Murairo wakanga uri muperekedzi wedu kutiisa kuna Kristu, kuti tinzi takarurama nerutendo. "
VaGaratiya 3: 23-24 SFB98

Zvakanga zvisiri kubudikidza nemurairo kuti Abhurahamu kana kumbeu yake chipikirwa nhaka nyika, asi kubudikidza nekururama kwerutendo. Kana vaya vanoomerera kumutemo vari vagari venhaka, rutendo zvino isina kugutsikana uye vimbiso kubudiswa simba. Murayiro unobereka kutsamwa. Asi hakuna mutemo, hapana kudarika. "

VaRoma 4: 13-15 SFB98

Ndima 13, Abhurahama akaruramiswa nokutenda akatenda muna Mwari uye akanga akarurama, mutemo mafeni kunyange panguva yaAbrahamu.

"Asi murairo wakapinda kuti nyaya hwaizova zvikuru. Asi zvivi pazvakawanda, nyasha dzakawanda zvakatonyanya "

Romans 5:20 SFB98

Asi tinoziva kuti murairo wakanaka, kana munhu zvakanaka uye nevakawanda pakushaiwa kuti hazvisi akarurama asi vasina murairo inondimukira, vasingadi Mwari nevatadzi, nokuti utsvene uye vanomhura, vanokubatai zvakaipa baba vake namai, vaurayi kune avo vanoita ufeve uye ungochani, nokuti muranda vatengesi, varevi venhema, nhema uye kuti zvose kuti Anokunda dzidziso mhenyu - "

Timothy 1: 8-10 SFB98

Murayiro wakanaka asi mubvunzo uri kuita kuti uchapedzisa burrow 613 zvikwata zvose, kureva nemamwe mazwi, anochengeta murayiro, chivi haana? Kana Somuenzaniso, kana Sabata kana chechigumi, uye regai kudya nguruve nyama uye etc. sezvo mutemo unoti,

Uye kana iwe chibharo mumwe wevaya 613, iwe watyora mutemo yose? Zvadaro kuverenga kwete vakarurama pamberi paMwari, zvino iwe uri mumwe wevaya vari

yakapanduka uye kupanduka, akaipa uye mutadzi neMM,

"Asi munhu runonamatira emurairo vari pasi perushambwa. Zvakanyorwa: "Ngaatukwe munhu asingadi kuomerera zvose zvakanyorwa mubhuku yomurayiro muiite '."

VaGaratiya 3:10 SFB98

"Isu nharo kuti munhu unoruramiswa nerutendo pasina mabasa emurairo."

Romans 3:28 SFB98

"Tingatii kuti baba vedu Abhurahamu akunda nemabasa? Kana Abrahamu akanzi akarurama nokuda kwemabasa, ipapo une vachizvikudza - asi kwete pamberi paMwari. Nokuti Rugwaro runoti kudini? "Abhurahama akatenda Mwari, uye kukanzi kwaari ndiko kururama." Munhu anoshanda nguva kugamuchira mari dzavo, kwete kuti nyasha asi sezvo chinhu iye chakabereka. Asi uya asina anopiwa vasingatendi iye anoti munhu asingadi Mwari, rutendo rwake rwunoverengerwa kuti kururama. "

VaRoma 4: 1-5 SFB98

Imi makanga makafa mukudarika kwenyu kwenyu kudzingiswa hunhu, uyewo iwe ane vapenyu pamwe naKristu. Iye isu zvaregererwa zvigumbuso zvose uye akayambuka akabudisa wevimbiso manotsi pamwe zvavanoda vaivapupurira nesu. Iye wakatora nokumuroverera pamuchinjikwa. "

VaKorose 2: 13-14 SFB98

Jesu akakudzikinurai kubva pamurairo, uye iye akaroverera zvivi zvenyu pamuchinjikwa uye akamaripira neropa rake pachake,

Nokuti murairo weMweya muna Kristu Jesu muupenyu wakandisunungura pamurairo wechivi nerufu. Zvakanga zvisingaiti kuti mutemo, simba sezvo zvakanga kuburikidza nenyama, Mwari akazviita nokutuma Mwanakomana wake sechipiriso chechivi, uyo kunze akanga akaita munhu anotadza uye muviri wake Mwari mhosva chivi. "

VaRoma 8: 2-3 SFB98

Nokuti Mwari wakada nyika nokudaro, kuti akapa Mwanakomana wake mumwe oga, kuti ani naani anotenda kwaari arege kufa asi ave noupenyu husingaperi. "

John 3:16 SFB98

Jesu norudo iwe Akararama pasi pemurairo 100% somunhu ari kuti mungadai musina kuita uye kuponeswa nokutenda uye nenyasha.

"Seiko muchiita kuedza Mwari, uye pamitsipa yevadzidzi joko iro kana madzibaba edu kana taikwanisa nebere?"

Mabasa 15:10 SFB98

Hakuna nyama inganzi yakarurama pamberi pake nokucherechedza murayiro. By mutemo tinova nekuziva chivi. "

Romans 3:20 SFB98

Kana mutemo rakashanda. Faith, isu hatingavatengeri chaizodiwa.

"Naizvozvo" kutenda, "kuti zvive zvenyasha uye vanovimbisa kutsigira vana vake vose, kwete chete kune vaya vari mutemo vanhu asiwo vaya vane kutenda Abhurahama, unova baba vedu tose. "

Romans 4:16 SFB98

"Chivi hachitongi pamusoro penyu, nokuti hamusi pasi pomurayiro, asi pasi penyasha."

Romans 6:14 SFB98

"Saka nemiwo, hama, maererano muviri waKristu vava makafa kumurayiro, kuti muri mumwe, iye akamutswa kubva kuvakafa, kuti tinofanira kuunza zvibereko Mwari."

VaRoma 7: 4 SFB98

Tapota verenga yose VaRoma 7 (kukosha)

Uye kubva pamazuva aJohwani Mubhabhatidzi kusvikira zvino, umambo hwokudenga pasi mhirizhonga, uye varume mhirizhonga achivhundusa nayo. Nekuti vaporofita vose nemurairo vakaporofita kusvikira John, "

Mateu 11: 12-13 SFB98

"Murairo nevaporofita vaiva nguva yavo kusvikira John. Kubvira ipapo, achiparidza evhangeri yeushe hwaMwari, uye munhu wose anokurudzirwa kupinda. "

Luke 16:16 SFB98

Nokuti hapana mumwe nheyo kunogona munhu pasi pane iyo yakarongwa, Jesu Kristu. "

Corinthians 3:11 SFB98

Nokuti kudai sungano yokutanga iyoyo yakanga isina mhosva, pangadai vanoda nzvimbo yechipiri. "

VaHebheru 8: 7 SFB98

Sungano yekutanga Kuti Sungano yoMutemo.

A wechipiri Ie Beneficent Association.

Nyasha kwamuri, nerugare zvinobva kuna Mwari Baba vedu uye Ishe Jesu Kristu. "

VaFiripi 1: 2 SFB98

Amen.

Danielle Gabriel Facebook .

Dani Gabriel


Ditt stöd behövs

Stöd Apg29 genom att swisha in 29 kronor till 072 203 63 74.

Tack!


0 kommentarer

»0

»0

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


NYTT! Förkorta lång länk här så att den fungerar i din kommentar!

Kom ihåg mig?

Din kommentar kan deletas om den inte passar in på Apg29 vilket sidans grundare har ensam rätt att besluta om och som inte kan ifrågasättas. Exempelvis blir trollande, hat, förlöjligande, villoläror, pseudodebatt och olagligheter deletade och skribenten kan bli satt i modereringskön. Hittar du kommentarer som inte passar in – kontakta då Apg29.

ANNONS:Världen idag

Rekommenderas

Stor intervju med Christer Åberg i tidningen Världen idag. "Gud bar Christer efter höggravida fruns död." Både text och video!


Nyhetsbrevet - prenumerera gratis!


Senaste live på Youtube


30 000 följare på TikTok


DAGENS

Dagens datum

Vecka 14, lördag 10 april 2021 kl. 23:34

Dagens bibelord

“För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i de ogudaktigas ställe. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig – jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.” (Romans 5:6-8)

Dagens namn

Ingvar och Ingvor

Dagens bön

Fader möt var och en idag och omslut dem på alla sidor. Möt också Ingvar och Ingvor. Jag ber att människor ska ta emot Jesus och bli frälsta. Tack för din stora kärlek och nåd som du har visat oss genom din Son Jesus kristus. Amen.


Så här blir du frälst - räddad

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?

Ja!Fadern, Sonen och den Helige Ande är ett

Dessa tre är ett

Bibeln är mycket tydlig. Fadern, Sonen och den helige Ande är tre - och dessa tre är ett!


Jesus var jämlik Gud, blev människa, dog på korset och Gud upphöjde honom

Var så till sinnes som också Kristus Jesus var, vilken, då han var i Guds gestalt, inte ansåg det som en rövad skatt att vara jämlik Gud, utan utgav sig själv, och tog på sig en tjänares gestalt, och blev lik oss människor. Och sedan han hade trätt fram som en människa ödmjukade han sig själv och blev lydig intill döden, ja, intill döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom och gett honom ett namn som är över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, deras som är i himlen och på jorden och under jorden, och för att alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud, Fadern, till ära. (Fil 2:5-11)


Själavårdssamtal

Behöver du gratis vägledning och själavårdssamtal?

☎️ 0381-77 30 80

  • Måndagar 18.00-20.00
  • Tisdagar 09.00 -11.00
  • Onsdagar 09.00-11.00
  • Torsdagar 18.00-20.00

"Det enda som bär är Jesus. Det har Christer Åberg fått uppleva genom livets tuffa utmaningar. Christer är bloggare och författare och driver bland annat apg29.nu". - himlen.tv7


Christer Åbergs böcker

Den längsta natten och Den oönskade

Om Christer Åberg


Senaste bönämnet på Bönesidan

lördag 10 april 2021 18:38
Jesus, hjälp oss varje dag att få uppleva din kärlek och nåd! Vi behöver dig o ditt helande.Jag har värk i lederna(knäna)

Senaste kommentarer


Aktuella artiklarSTÖD APG29
BYTARE: 072 203 63 74
DONERA till Apg29 - bli en månadsgivare
Den bank konto : 8150-5 934 343 720-9
IBAN / BIC: SE7980000815059343437209 SWEDSESS

Mer information om hur man stöder finns här!

Kontakt
christer@apg29.nu
072-203 63 74

Wikipedia om Christer Åberg

Mer
apg29.se  apg29.com apg29.nu  christeraberg.se

Translate

↑ Upp