DONERA - bli månadsgivare (Paypal) - SWISH: 072 203 63 74

Apg29.Nu

Apostlagärningarna fortsätter i vår tid!
Bönesidan Chatt Kristen media Om Info

Gästblogg

Humireniyamu Humambo - HweMesiya Humambo hwaMwari Pasi Pano

Chii chaizvo chinonzi Umambo hweMireniyamu, uye chinangwa chayo ndechei? 

Humireniyamu Humambo - HweMesiya Humambo hwaMwari Pasi Pano

Kana humireniyamu umambo hwatanga, muJudha mumwe nemumwe achadzokera kumusha kwake chaiko. Ishe uchagara pachigaro cheushe paJerusarema. Asi kereke yaIshe zvakare chikamu chenguva ino. Akasarudzwa kushandira nekutonga naIshe.

Av: Mikael Walfridsson
torsdag 04 februari 2021 18:58 📧

Denna artikel är ett läsarmejl/gästblogg vilket innebär att åsikterna är skribentens egna!

Ndave nenguva ndine chishuwo chekunyora chinyorwa chakareba chakanangana nehushe hwemireniyamu, kana humambo hweMesiya sekudanwa kwazvinoitwa. Pane mibvunzo yakawanda inomuka nezve ino chaiyo nguva yepano pasi. Chii chaizvo chinonzi Umambo hweMireniyamu, uye chinangwa chayo ndechei? Zera iri rakabatana nechechi sei, uye isu tine basa ipapo? Ndeapi mapoka eruponeso achamiririrwa uye munzira ipi munhu achazadza pasi zvakare?

Israeri ndiwo moyo weshoko rechiporofita

Pa5: 15 - Ini (Jesu) ndinoda kuenda nenzira yangu, ndinoda kudzokera kunogara (kudenga), kudzamara ivo (maJuda) vabvuma mhosva yavo uye votsvaga kumeso kwangu. Pakutambudzika (pakutambudzika) vachatendeukira kwandiri.

Zvizhinji zvechiporofita chemuBhaibheri zvakatangira munhoroondo yenhoroondo yechiJuda, uye zvizhinji zveshoko rechiporofita zvine chekuita neIsrael nevanhu vechiJuda, izvo zvinosanganisira zvese kushevedzwa kwavo, kupindirwa kwavo kwenguva pfupi, uye kudzoserwa kwavo kuri kuuya. Zvitsauko gumi nerimwe zvekutanga zveBhaibheri ndezve makore zviuru zviviri zvekutanga zvevanhu, zvinosvika kuna Abhurahama. Zvese zvinotevera muTestamente Yekare ndezvezvipikirwa izvo Mwari zvaakapa kuna Abhurahama nembeu yake. Mune mamwe mazwi, Israeri ndiwo moyo weshoko rechiporofita.

Evhangeri yeHumambo

Mateo 10: 7 - Ipapo iwe uchaparidza humambo hwedenga hwava pano.

Iyo yose GT ndeye Israeri uye hukama hwavo kuna Mwari. Jesu paakauya pasi pano, akatendeukira kuvanhu vechiJuda, akaparidza vhangeri reHumambo, akazviratidza saMesiya wavo akavimbiswa. Basa raJesu raive rekutanga uye rakakosha kutendeukira kumaJuda saMesiasi wavo, nekuzivisa kuti humambo hwekudenga (humireniyamu humambo) hwainge hwasvika. Basa rimwe chetero rakapihwa vadzidzi, avo vaisada kuenda kunzvimbo yevaHedeni, asi panzvimbo yemakwai akarasika eimba yaIsraeri. Ikoko vadzidzi vaizoparidza kuti "humambo hwekudenga hwasvika." Evhangeri yakaparidzwa naJesu nevadzidzi vake inonzi "evhangeri yeumambo" (Mateo 4: 23). Ndiro vhangeri rimwe chete richaparidzwa mushure mekubvutwa nekubviswa kwechechi.

Jesu akauya kune zvake, asi akarambwa nevanhu vechiJuda. Panzvimbo pekugamuchira Mesiya wavo, vakadaidzira "Murovererei pamuchinjikwa." Nekudaro, Israyeri yakarasa kupihwa kwekugadzwa kweHumambo hwaMwari pachahwo, uye isu pachinzvimbo pacho takawana mabharanzi munhoroondo, zera rechechi. Izvi hazvireve kuti Ishe varamba vanhu Vavo, asi kuti humireniyamu humambo huchagadzwa mushure mesvondo rekupedzisira regore, ndipo Ishe pavachazadzisa nekuzadzisa zvibvumirano nezvivimbiso zvavo zvevhu reIsrael, Jerusarema. uye vakasara vevanhu vechiJuda.

Mabasa 3: 19-21 - Tendeuka, saka, uye utendeuke, kuitira kuti zvivi zvako zvidzimwe makumi maviri uye nguva dzehupenyu hutsva (humireniyamu umambo) huchauya kubva pachiso chaIshe uye achatumira Mesia uyo akatemerwa zvako, kureva Jesu. 21 Uye matenga achamugamuchira, kudzamara nguva dzasvika, kuti zvinhu zvese zvakaparidzwa naMwari kubva mumuromo wevaporofita vake vatsvene, izvo zvaakaita, zvichadzorerwa.

Peter paanopupura nezvaIshe muPillar Hall yaSoromoni, anoyeuchidza maJuda nezvevimbiso dzaMwari kuvanhu vechiJuda. Peter anokurudzira vanhu kuti vatendeuke, kuti Mesia auye agomisikidza humireniyamu humambo, hwakavimbiswa Isiraeri naIsraeri kuburikidza nevaporofita vake.

Zvipikirwa zvaMwari zvekusingaperi kuna Israeri

Pane zvakawanda zvakavimbiswa muTestamente Yekare neTestamente Itsva zvinotiratidza kuti zvipikirwa zvaMwari kuna Israeri zvinogara nekusingaperi, uye kuti vachiri vanhu vake vakasarudzwa. Sungano yaMwari naAbrahama, Isaka, naJakobho (Israeri) isungano dzisingaperi dzisingazomboperi:

Genesisi 17: 7-8 - Uye ini ndichamisa sungano yangu pakati pangu newe uye nezvizvarwa zvako kubva kuzvizvarwa nezvizvarwa, sungano isingaperi. Ndichava Mwari wako uye Mwari wezvizvarwa zvako. Nyika yaugere uri mutorwa, iyo nyika yose yeKenani, ndichakupa iyo nezvizvarwa zvako nokusingaperi. Ini ndichava Mwari wavo.

Mwari haana kuramba Israeri. Iye bofu kwechinguva chete, uye Ishe havashanduke:

Varoma 11: 1-2 - Ini zvino ndobvunza: ko zvino Mwari vakadzinga vanhu vavo here? Handina kuziva. Ini pachangu ndiri muIsraeri, wedzinza raAbrahama uye wedzinza raBenjamini. Mwari haana kudzinga vanhu vake, vaakange aziva saVake.

Pauro anoratidza kuti hupofu uhu huchaenderera kusvikira huwandu hwakazara hwevaHedheni hwapinda.

Varoma 11:25 - Hama, ndinoda kuti muzive chakavanzika ichi, kuti murege kunyanya kuzvifunga, nhamba yapinda.

Kuzvarwa kwaIsraeri kuri kuuya

Nhasi, zvese zvakagadzirira ruponeso rwevaIsraeri uye kudzikinurwa kuri kuuya. Israeri mukadzi waMwari akarambana waanoda kuroora zvakare. Israeri yakasiya Mwari ndokurambana nekuda kweupombwe. Asi anodzoka, uye Ishe anoroora Israeri, mukadzi wake akarambana kubva kuTestamente Yekare. Iko iko umireniyamu humambo kuri, pakati pezvimwe zvinhu, mufananidzo wemuchato.

Kana maJentairi muhuwandu hwakazara vapinda, kokero yechitatu kumaJuda inouya kumuchato uyu, kuzotora umambo hweIsraeri. Panguva ino, Israeri ichagamuchira kukokwa uku, kuburikidza nevakasara uye nevakasara veIsrael. Kusiyana nekukoka kwekutanga, zvese zvakange zvatogadzirira kuti muchato uitwe pawechipiri kukokwa. Mushure mekuregererwa kwaJesu pamuchinjikwa, zvese zviri pachena kuti izvi zviitike, uye isu tinogona kumirira kudzoka kwaJesu uye kudzoreredzwa kwehumambo hweMesiya. Ishe vakagadzirira nesungano itsva neIsraeri, kwaanoda kuvapa moyo mutsva nemweya mutsva mumazamu avo.

Vese vakapona vanoungana

Chinhu chekutanga chichaitika mushure mekudzoka kwaJesu kunoonekwa kuunganidzwa kwevanhu vese vepanyika, vese maJuda nemaHedeni, vachatongwa pamberi pechigaro cheushe chekubwinya kwaJesu. Uku ndiko kutonga kwakataurwa muna Mateo chitsauko 25.

Isaya 11: 12 - Iye (Mesia) achasimudzira mureza kuvaHedeni uye kuunganidza vakadzingwa vaIsraeri uye vakapararira veJudha kubva kumativi mana enyika.

Isaya 27: 12-13 - muchaunganidzwa mumwe nemumwe, imi vana vaIsraeri. Zvino nezuva iro hwamanda huru icharidzwa; ivo vakapinda munyika yeAsiria vakatapwa vachipinda munyika yeEgipita.

Mateo 24:31 - Nenzwi guru rehwamanda achatumira vatumwa vake, uye vachaunganidza vasanangurwa vake (maMesiya maJuda) kubva kumhepo ina, kubva kuno mumwe mugumo wedenga kusvika kune mumwe.

Mureza nehwamanda zvinomiririra kusangana kwevanhu. Icho chiitiko chakafanana mavhesi aya anotaura nezvazvo, uye Mwari anotsanangura kuburikidza naIsaya kuti ndivo varume nevakadzi veIsrael vakadaidzwa pamwechete. Vakasarudzwa ndivo maJuda anotenda vakapona mudambudziko iri, uye panguva iyoyo vakapararira nenyika. Mumwe muJudha mumwechete ari kuenda kumba, izvo zvinoenderana zvizere nemashoko echiporofita eTestamente Yekare. Mune mamwe mazwi, hazvisi zvechechi iri muna Mateo chitsauko 24, asi nezve maJuda anotenda munguva yekupedzisira.

Mufananidzo wemasora

Mateo 13: 36-52 - Mufananidzo wemasora

Kana Jesu achiratidza kuunganidzwa kwevanhu mushure menguva yekutambudzika, anotsanangura nguva yekupedzisira senguva yekukohwa, uko Mwanakomana weMunhu anotumira vatumwa vanova vakohwi.

Nenzira imwecheteyo sekubvisa masora kubva mumunda, ngirozi dzinounganidza nekubvisa masora kubva muumambo hwake (hushe hwemireniyamu) vozokanda muvira remoto. Ndidzo ngirozi dzinoparadzanisa vakaipa kubva kune vakarurama, kuti vakarurama vapenye sezuva, muhumambo hwaBaba vavo (umambo hwemireniyamu). Imwe ichaendeswa (kwavari) uye imwe inosara (kupinda muumambo hwaBaba). Kana ngirozi padzinounganidza nekupa mhosva munhu kurangwe risingaperi kubva kuna Mwari, imhaka yekutongwa pachigaro chekubwinya kwaJesu muJerusarema, rinova iro dare repiri kubva muvatatu.

Matare matatu akasiyana

Bhaibheri rinotaura nezvematare matatu akasiyana tisati tapinda mukusingaperi. Izvi ndizvo

Pamberi pedare raKristu mira chete vakaponeswa vanhu vakararama kubva pamuchinjikwa kusvika pakubvutwa kwechechi. Iyi idare iro iwe neni tichasangana naro nekukurumidza rimwe zuva, kuzopihwa mubairo kubva parwendo rwedu pano pasi.

Kutongwa pamberi pechigaro chechena chakataurwa panoperera bhuku raZvakazarurwa. Idare rekupedzisira iro nyika ichasangana naro tisati tapinda mukusingaperi pachezvaro. Pamberi paro pane vanhu vakafa chete vakararama nemazera ese asi avo vese vakatongerwa kuraswa kusingaperi.

Kumuka kwevakarurama, vanova vatsvene veTestamente Yekare, kunoitika pakutanga chaiko kwehushe hwemireniyamu uye kunoshanda pamwe nesu naShe.

Kutongwa pamberi pechigaro cheushe chekubwinya kwaJesu

Joere 3: 1-3 - Nokuti, tarira, mumazuva iwayo, uye nenguva iyo, pandichadzosa hutapwa hwaJudha neJerusarema, ndichaunganidza marudzi ose, ndivaburusire kumupata waJehoshafati. Ikoko ndichaachengeta pamusoro pavo nekuda kwevanhu vangu, nhaka yangu yaIsraeri, yavakaparadzira pakati pemarudzi. Vakagovana nyika yangu uye vakakanda mijenya pamusoro pavanhu vangu.

Mateo 25: 31-46 - Kutongwa kweMwanakomana weMunhu

Kutongwa kweMwanakomana weMunhu, uko kunotsanangurwa zvese mubhuku raJoeri uye muEvhangeri yaMateu, kunoitika mushure mekuguma kwekutambudzika uye ndiko kutonga kwechipiri. Inongovhara vanhu vapenyu vakapona panguva yekutambudzika. Mushure medambudziko, kwasara vanhu vashoma pasi pano, uye munhu akashoma segoridhe reOfiri (Isa. 13:12). Tinoziva kuti dai nguva iyi isina kupfupiswa, hapana munhu aigona kungopona panguva ino yekutsamwa.

Ipapa ndipo apo Jesu achatonga nekuuya kuzotongwa nenyika dzeMamwe Marudzi, uye osarudza kuti ndiani achagovana muumambo hwake hunouya pasi pano. Kana Jesu achitonga vanhu, "makwai" anoiswa kurudyi rwaIshe. Ndivo vanozogamuchira chikamu chehumambo uhwu, hwakazadzikiswa "kubva" kutanga kwenyika (Mateo 25:34). Kusiyana nechechi, ine humambo hwakavimbiswa hwakagadzirirwa "pamberi" pekutanga kwenyika (VaEfeso 1: 4). Humambo huviri hwakasiyana, kumapoka maviri akasiyana eruponeso, vekudenga nevanhu vepanyika. Asi ndiani mushure memireniyamu umambo, mukusingaperi, anozove boka uye vanhu.

Zvamakaita kuhama idzi diki

Mateo 25: 35-36 - Nokuti ndakanga ndine nzara mukandipa chokudya. Ndakanga ndine nyota mukandipa chokunwa. Ndakanga ndiri mweni mukandigamuchira. Ndakange ndisina kupfeka mukandishanyira. Ndakanga ndiri mutirongo mukauya kwandiri.

Kana Jesu achipatsanura makwai nembudzi kubva kune imwe neimwe, Ishe vanotaura nezve "hama idzi diki" dzine vanhu vakaita mutsauko. Idzi hama diki ndivo maJuda anotambudzwa ari mukutambudzika.

Saka zvinoita sekunge neimwe nzira inokosha yekutora nzira iyo munhu akabata nayo vanhu vechiJuda panguva yekutsamwa nekutambudzwa, avo vanotongwa zvinoenderana nezviito zvavo. Uyo akabatsira maJuda achagashira maropafadzo ehumambo. Nezvawakaitira izvi, wakaitira Ishe pachake. Mbudzi kuruboshwe ndeavo vasina kubatsira maJuda uye vatora mucherechedzo wechikara. Ivo vanobviswa kurangwa kusingagumi mudziva remoto unopisa pamwechete naAntikristu.

Mireniyamu mutambo wemuchato weIsraeri

Rev 19: 7-8 - Ngatifarei tifarisise uye timupe mbiri, nekuti muchato weGwayana wasvika uye mwenga waro agadzirira. Akapfeka mucheka unopenya. Mucheka werineni kururama kwevatsvene

Johane 2: 1-11 - Nezuva retatu kwakava nemuchato muKana yeGarirea

Johane anopa rairo pamusoro pemuchato unouya uchaitika muumambo hwemireniyamu. Izvi ndizvo zvinorehwa nezvinyorwa zveIsrael, uko Israeri ichasanganazve naIshe zvakare.

Zuva rechitatu rinotaurwa munzvimbo dzinoverengeka muBhaibheri uye mufananidzo weumireniyamu humambo. Jesu aive parwendo kuenda kumuchato, unova muenzaniso wehumambo hwaMesiya kana iro ramakore chiuru humambo, uhwo Jesu anouya kuzuva rechitatu. Mazuva maviri ekutanga haana kutaurwa, uye mufananidzo wemakore zviuru zviviri izvo maJuda akararama mukuzvidzwa, uye nekune dzimwe nyika pakati pevaHedeni.

Muna 6: 1-2 - Huyai titendeukire kunaShe. Nekuti akabvambura, asi achatiporesa. Iye akatirova, achatisungawo. 2 Mumazuva maviri (makore 2000) achatiita vapenyu zvakare, hongu, nezuva rechitatu (muhushe hwemakore chiuru) achatimutsa, kuti tigare pamberi pake.

Vimbiso kuvanhu veIsirayera yaive yekuti Ishe vachaponesa vanhu vechiJuda makore zviuru zviviri mushure mekunge avaparadza (kuparadzwa kweJerusarema, nemaJuda vachidzingwa pasi rese). Nezuva rechitatu, muMireniyamu, Ishe vachamisa nekuzadzisa zvivimbiso zvavo nezvibvumirano nevanhu vemaJuda.

Tsumo yemuchato wemwanakomana wamambo

Mateo 22: 1-14 - "Humambo hwekudenga (humireniyamu humambo) hwakafanana namambo achiitira muchato wemwanakomana wake. Akatuma varanda vake kunokoka vaenzi kumuchato, asi vakaramba. Zvino akatumazve vamwe varanda, akavaraira kuti ati kune vakange vakakokwa: Chikafu changu chagadzirwa, nzombe dzangu nemhuru dzakakodzwa zvabayiwa, uye zvinhu zvose zvagadzirwa. Huya kumuchato! 5 Asi ivo havana hanya, asi vakaenda, umwe kumunda wake, umwe kubasa kwake.

Uyu ndiwo mufananidzo unonzi muchato wemwanakomana wamambo. Mambo ndiMwari, uye Mwanakomana ndiJesu. Varanda murugwaro vaporofita nevaapositori, uye muchato uyu mufananidzo wehumambo hwedenga (humireniyamu humambo), uko mwenga mumuchato uyu ari maMesiya maJuda.

Kukoka kwekutanga kwaive kusvikira Rudzikinuro rwaJesu paCalvari. MaJuda aive agamuchira kukokwa kumuchato uyu nguva refu pamberi. Waive muchato waizoitirwa zvine chekuita naMesiya achiuya kuvanhu vechiJuda. MaJuda paakange asingade kugamuchira kukoka kwekutanga pakuuya kwaJesu kwekutanga, mambo akatuma vamwe varanda, avo vakazokoka maJuda kumuchato. Varanda vakati mombe nemombe zvakauraiwa, uye zvese zvaive zvakagadzirira muchato kuti uitwe. Asi kunyangwe panguva ino vakakokwa havana kuda kuuya, uye vamwe vevakakokwa vakaurayawo vashandi vamambo. (v 4-6) Ipapo mambo (Mwari) akatsamwa ndokutuma masoja ake, akaita kuti guta ravo ripondwe uye ripiswe (kuparadzwa kweJerusarema muna 70).

Kusikwa kwezvisikwa

VaRoma 8: 19-22 - Nekuti zvisikwa zvakamirira nemwoyo wese kuratidzwa kwevana vaMwari. Zvisikwa zvakaiswa pasi pechinguva, kwete nekuda kwake asi kuburikidza naiye akazvipa. Asi zvakadaro pane tariro yekuti zvisikwa zvakare zvichasunungurwa kubva muuranda munguva yekuparadzwa uye zviwane rusununguko rune mbiri rwevana vaMwari. Isu tinoziva kuti zvisikwa zvese zvichiri kugomera nekutambudzika pamwechete.

Kana Humambo hweIsraeri kana HweMireniyamu Humambo huchiuya, zvinoreva kudzoreredzwa kuzere neruponeso rwepasi rino rese. NdiIshe amene nehumambo hwekudenga huya pasi, izvo hazvireve chete kuti Ishe vachatonga uye kuti izwi ravo richabuda muJerusarema, asi zvakare kuti pasi pacharo, mhuka nehunhu zvichaona shanduko izere.

Kubwinya kwaIshe uye mamiriro matsva anozokanganisa zvese typography, mhuka dzesango, mhepo uye kusikwa kwepasi rose. Zvinogona kutaurwa kuti humireniyamu humambo kufungidzira kwedenga, inova iri nyowani uye yakakwana kuuya kwepasi.

Gwenga riri kubudirira

Isaya 51: 3 - Anoita renje raro rive seEdheni, uye renje raro rive sebindu raJehovha.

Zvese zvinofanirwa kuiswa pasi petsoka dzaKristu, uye zvese zvinofanirwa kupfupiswa maari (VaEfeso 1:10). Munguva ino, pasi rese richava pasi paKristu uye isu tichaona kudzoreredzwa kwemhedzisiro yeKudonha.

Mamiriro ekunze nehunhu zvichachinja zvachose. Magwenga achabudirira uye ave ivhu rakaorera, uye pasi richadzorerwa kuitira kuti rive rakafanana neBindu reEdeni uye nenzira yakanga yakarongwa naJehovha pakutanga. Kutukwa kweEdheni kwekuti ivhu riitwe, uko munhu aizozvidya nekunetseka uye ivhu raizotakura munzwa nerukato, pakupedzisira rinozotyorwa. Ivhu richashanduka rakasvibira zvekare nenzira yarisina kumboita kubva Kubindu raAdamu naEvha. Mhuka dzesango dzese dzenyika dzichabatwawo uye tichaona mhumhi ichigara nemakwayana, neshumba nemombe dzemombe padivi nepadivi. (Isa 11: 6-8)

Nyika yeumambo hwemireniyamu

Isaya 65: 17 - Tarisai, ndinosika matenga matsva nepasi idzva, uye zvakapfuura hazvizorangarirwi kana kuyeukwa.

Iyi nyika nyowani inotsanangurwa naIsaya pano haisiriyo isingagumi sekutanga kungatendwa nemunhu. Kana Isaya muchitsauko 65 achitsanangura Jerusarema idzva, irondedzero yenguva muumambo hwemireniyamu. Pano Ishe vanoita zvinhu zvese zvitsva, uye mumwe haacharangariri nguva yapfuura kana nguva yekusagadzikana yakaunza kwazviri. Ichave iri nyika nyowani yakazara munzira dzakawanda, uye vanhu vazhinji vanozvarwa patsva vanozozadza pasi. Ishe vachasika denga idzva nepasi idzva, uko kururama, hutsvene uye Mwari pachavo vachagara nevanhu vake. Kunyangwe iri iro rakafanana ivhu, rinogona kunyatsotaurwa kuti rave neshanduko dzakasiyana siyana dzinotungamira kupasi ratiri nhasi, uye iro rinogadzirwa naIshe muhumambo huchauya pasi pano.

Nyika yekutanga, yechipiri neyechitatu

"Nyika yekutanga" yaive pakutanga pakasikwa Ishe kudenga nedenga. Zvese zvakasikwa zvakaringana, uye zvakabatana zvakakwana muzvinhu zvese. Asi nekuda kwechivi chemunhu uye kupandukira, zvisikwa zvakauya pasi pechituko. Iyo "imwe nyika" kubva kunaAdamu kusvika kuna Noa. Kunyangwe hazvo chivi chakaunza shanduko huru, pakanga paine mutsauko mukuru pasi ratinoziva nhasi. Munhu akararama kwenguva yakareba, uye mafashama asati aitika pasi rakachengetedzwa nenzira yakatosiyana neyaakange ari mumashure. Pasi rese rakanga rakafanana negirobhu hombe, paive nehuswa hukuru pese pese, kunyangwe pamapango. Iyo ingangove yaive imwe hombe land plate zvakare. "Nyika yechitatu" yaive chigadzirwa chemafashama. Sechitadzo, mafashama ezvivi akakonzera shanduko huru panyika. Mhepo yakashanduka, uye makondinendi sekuziva kwedu nhasi akaumbwa. Denga rekudzivirira remhepo rakaparadzwa zvekuti mwaranzi yeultraviolet yakatanga kusvika pasi pakareba. Avhareji zera remurume rakatanga kudonha zvakanyanya. Kutanga kusvika makore zana nemakumi maviri, uyezve kusvika pamakore angangoita makumi manomwe.

Nyika yechina

Nguva inotevera patinozoona shanduko huru yepasi rino, uye tinowana "nyika yechina" iri pakudzoka kwaJesu kunooneka uye tinopinda muhushe hwemakore chiuru. Pakudzoka kwaJesu tichaonawo kudengenyeka kwenyika kukuru uye zviitiko zvepamusoro mudenga. Zvisikwa zvichave zvakare zvakasimbiswa, uye zvichararama mukuwirirana. Mipata ichakwira, uye makomo achanyangarika. Mhepo yakapoteredza pasi ichave yakasimbiswa saka tarisiro yehupenyu inozochinja zvakare. Chero ani anofa achiri mudiki anongofa aine makore zana. Gungwa Rakafa richava nehupenyu zvakare (Ezek. 47: 1-9).

Muna Isaya 11 tinowana mufananidzo wakanaka wezvisikwa mukati meMireniyumu, apo patinoona mhuka nezvisikwa zvachinja. Ruponeso rwezvisikwa rwunotsanangurwa muna Isaya 65:17, apo Isaya anoona "denga idzva nepasi idzva."

Tembere yeMireniyamu

Hes 40-44 - Tembere yeMireniyamu
Zekariya 6:13 Uye uti kwaari, 'Zvanzi naJehovha Wamasimba Ose,' Tarira, murume anonzi Num. Pasi pake ichakura, iye achavaka temberi yaJehovha. Ndiye achavaka temberi yaJehovha.

Tembere yaIshe ine uye ichaenderera ichitamba yepakati basa kune veIsrael nevanhu vechiJuda munguva yekupedzisira. Tinogona kutarisira mamwe matemberi maviri akavakwa muJerusarema. Imwe ndiyo tembere inomira pasi pekutambudzika kuchaparadzwa pakudzoka kwaJesu, uye imwe tembere yehumireniyamu humambo. Jesu paanodzokera kuIsrael, Ishe pachaVo vachavaka tembere ichave iri muhushe hwemireniyamu, uye Vachaivaka maererano nemirau inotsanangurwa muna Isaya 40-44. Kunyangwe maJentairi kubva kumativi ese epasi achaenda kuJerusarema kunotora chikamu mukuvakwa kwetembere iyi (Zek. 6:15). Tembere irimo Ishe achagara nekutonga panguva ino. Hurumende yehumwari, uko hutongi hwevafundisi, uye vatungamiriri vane ruzivo vane basa rekutarisira, kusimudzira, kutungamira uye kudzidzisa.

Basa reungano mune chiuru chemakore chiuru

Rev 2:26 - Anokunda nekuchengeta mabasa angu kusvika kumagumo, kwaari ndichapa simba pamusoro pemarudzi; uye uchaatonga netsvimbo yedare;
1 Vakorinde 6: 2-3 - Hauzive here kuti vatsvene vachatonga nyika? Kana iko zvino nyika ichizotongwa nemwi, hamugoni kutonga pazvinhu zvidiki-diki? Hauzivi here kuti tichatonga vatumwa? Haungakwanise here kutonga muzvinhu zvezuva nezuva

Isu tinorarama uye tinofamba hupenyu hwedu naIshe pasi pano, uye vazhinji vedu vanogona kusafunga zvakanyanya nezve chokwadi chekuti pane nguva pakati penyika ino nekusingaperi pachayo, inova humambo hweMesiya kana kunziwo umambo wemireniyamu. Asi chokwadi ndechekuti, inguva yakakosha uye nguva kana zvasvika pakuzadzisa zvipikirwa zvaIshe, uye zvakasarudzika zvachose, apo Ishe pachaVachagara muJerusarema nekutonga mukururama.

Asi kunyangwe isu kereke yaMwari, hatisi kusiiwa kunze kwenguva ino. Pano zvakare, Ishe vane basa rakakosha kwatiri. Asi zvichave nepakasiyana pokutangira pane izvo zvatinoona nhasi. Patinopinda muhushe hwemakore chiuru, isu takatomuka kana kusimudzwa nekurira kwehwamanda yekupedzisira, uye takatoona kushandurwa kwemuviri wedu. Isu tave pamberi pechivanze chaKristu, uye takagamuchira miviri yedu yekudenga yekusingaperi. Saka chii chaizvo chiri basa rekereke munguva ino?

Vatongi uye co-regents

Rev 5: 9-10 - Uye vakaimba rwiyo rutsva: Unokodzera kutora mupumburu nekuvhuna chisimbiso chawo, nekuti wakauraiwa, uye neropa rako watengera Mwari vanhu vemarudzi ese nendimi, vanhu uye marudzi. Iwe wavaita (isu) humambo, vapristi kuna Mwari wedu, uye ivo (isu) vachatonga pasi.

Rwiyo urwu rwakagovaniswa mubhuku raZvakazarurwa rwunoimbwa nevakuru makumi maviri nemana. Ini hapana imwe nzira yandinoona kunze kwekuti vanhu vazhinji vakasarudzwa vanomiririra kereke pamberi pechigaro chaMwari. Ndisu takatengwa naMwari kubva kumarudzi ese nendimi, vanhu nemarudzi. Akatiita umambo nevapirisita vake - nevimbiso yekutonga naye pasi pano.

Saka kuuya kwechechi mukati menguva yemireniyamu humambo, pakati pezvimwe zvinhu, kuve vatongi pamwe nevatongi pamwe naKristu, muhumambo hwaMwari huri kuuya pasi pano. Isu tiri humambo hwevapristi, uye tichava murevereri pakati paMwari nenyika pano pasi. Humambo hwemireniyamu hune chikamu chekudenga uye chepanyika, uye kereke humambo kubva kudenga hunotonga pasi pano. Ikoko tichazotonga naKristu, uye nekudzidzisa, kubatsira nekutungamira nyika muzvokwadi yaIshe. Mune mamwe mazwi, haisi kudenga kuti chechi ichatonga naKristu, asi muhumambo hwepanyika huri kuuya huchagadzwa naIshe pakudzoka kwake.

Chigaro chehushe chaIshe kudenga nepanyika

Isaya 33: 5 - Jehovha akakudzwa, nekuti anogara kumusoro (kudenga). Anozadzisa Ziyoni (Jerusarema) nokururama uye nokururama.

Kune zvipikirwa zvisingaverengeki pamusoro paMesia, humambo hweIsraeri uye nenguva ino pasi. Panguva ino apo Ishe vachazadzisa zvese zvivimbiso zvavo neIsraeri nevanhu vechiJuda. Munguva yeMireniyumu, tembere uye chigaro chaMwari chichava kudenga, uye muJerusarema repasi, apo chigaro chaKristu netembere yakavakwa ichamira. Chigaro chehushe chaIshe chichagara muJerusarema, uye Jesu achatonga marudzi ane mweya wekururama. Mutemo waJehovha neshoko rake zvichabuda muJerusarema, uye vanhu vachamhanyira ikoko. Kururama, rugare neruponeso zvichatonga pasi pano.

Iye akatendeka muzvinhu zvidiki

Mateo 25:23 - Tenzi wake akati kwaari: Zvakanaka, muranda wakanaka, wakatendeka. Wanga wakatendeka pazvinhu zvidiki. Ndichakuisa pamusoro pezvakawanda. Pinda mumufaro watenzi wako!
Ruka 19: 17 - Mambo akati: Zvakanaka, varanda vakanaka. Sezvo wanga wakavimbika mumaguta gumi, unofanira kutonga pamusoro pemaguta gumi

Mubairo wedu wenguva yemberi pachigaro chekutonga chaKristu chichavawo hwaro uye pekutanga pabasa ratichagamuchira kubva kunaIshe muumambo hwemireniyamu. Vazhinji vevokutanga vachave vekupedzisira, uye vekupedzisira vachava vekutanga. Uyo anga akatendeka muzvinhu zvidiki anozopihwa mibairo yakakura uye achatonga pamusoro pemaguta gumi pasi pano muumireniyamu umambo. Saka zvichave kubatana pakati pekuvimbika kwedu nemabasa edu panguva yehupenyu hwedu hwekufa, nemabasa edu emunguva yemberi kunaIshe.

Mune mamwe mazwi, kuchave nekuiswazve kukosheswa mudare raKristu. Mwari uyo akaona mune zvakavanzika acharipira saizvozvo. Vazhinji veavo nesimba ravo vakavaka zvinzvimbo uye vakakwidziridzwa nevarume pasi pano, vachazvirasa. Panguva imwecheteyo, ndinotenda kuti vazhinji veavo vanoonekwa sevashoma pano pasi, vachapihwa mubairo wekugadzirisa mikana yavo uye nekuvimbika kuzvipo zvavakapihwa naMwari.

Maruva, korona uye zvipfeko zvekururama

2 Tim 4: 7-8 - Zvino korona yekururama yandichengetera

KuDare raKristu, marudzi akasiyana-siyana ehumambo, korona, uye zvipfeko zvekururama zvichagoverwa semubairo. Izwi rechiGiriki "stefanos" iro rinoshandurwa kuti wreath rinogona kureva korona.

Mhemberero dzakakosha uye korona zvichapihwa kune avo vakarwa kurwa kwakanaka uye vakapedza mujaho wavo. Rumwe rudzi rwewreath ruchapihwa kune vafudzi veungano vakachengetedza ungano yaMwari, uye chetatu kune avo vakaratidza kutsungirira maererano nemiedzo yakakosha muhupenyu.

Seizvo Ishe vachapa nekupa mubairo wega wega wekufamba kwake pasi pano, kune zvakare zvakajairika zvipikirwa uye mubairo wenyasha kumutendi wese. Izvi zvipikirwa zviri zvese nezve kuberekwa kwemuviri wedu, maropafadzo edu emweya munaShe, uye kuuya kwedu kutonga naIshe mukati meMireniyumu.

Kugumiswa

Kuuya Humambo hwaMwari kune hanya zvakanyanya neIsrael, kudaidzwa kwavo uye kudzoreredzwa. Kana humireniyamu umambo hwatanga, muJudha mumwe nemumwe achadzokera kumusha kwake chaiko. Tenzi achagara pachigaro muJerusarema uye zvisikwa zvichaona kuberekwazve kwayakagomera kwenguva refu. Asi kereke yaIshe zvakare chikamu chenguva ino. Akasarudzwa kushandira nekutonga naIshe. Tichapihwa mabasa akasiyana, uye tichava chikamu chemubairo wenyasha watakatambira pamberi pedare raKristu mushure mekubvutwa. Tichabatanidzwa kudzamara pahondo yekupedzisira chaipo, apo Satani paachazopedzisira aunganidza uto rinoenda kuJerusarema. Tichaonawo rufu naSatani achikandwa mudziva remoto uye vanhu nemweya yakaipa ichatongwa pachigaro chikuru chichena.

Chikomborero chakapfuma chaMwari

Mikael Walfridsson


Ditt stöd behövs

Stöd Apg29 genom att swisha in 29 kronor till 072 203 63 74.

Tack!


0 kommentarer

»0

»0

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


NYTT! Förkorta lång länk här så att den fungerar i din kommentar!

Kom ihåg mig?

Din kommentar kan deletas om den inte passar in på Apg29 vilket sidans grundare har ensam rätt att besluta om och som inte kan ifrågasättas. Exempelvis blir trollande, hat, förlöjligande, villoläror, pseudodebatt och olagligheter deletade och skribenten kan bli satt i modereringskön. Hittar du kommentarer som inte passar in – kontakta då Apg29.

ANNONS:Världen idag

Rekommenderas

Stor intervju med Christer Åberg i tidningen Världen idag. "Gud bar Christer efter höggravida fruns död." Både text och video!


Nyhetsbrevet - prenumerera gratis!


Senaste live på Youtube


30 000 följare på TikTok


DAGENS

Dagens datum

Vecka 14, lördag 10 april 2021 kl. 23:49

Dagens bibelord

“För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i de ogudaktigas ställe. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig – jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.” (Romans 5:6-8)

Dagens namn

Ingvar och Ingvor

Dagens bön

Fader möt var och en idag och omslut dem på alla sidor. Möt också Ingvar och Ingvor. Jag ber att människor ska ta emot Jesus och bli frälsta. Tack för din stora kärlek och nåd som du har visat oss genom din Son Jesus kristus. Amen.


Så här blir du frälst - räddad

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?

Ja!Fadern, Sonen och den Helige Ande är ett

Dessa tre är ett

Bibeln är mycket tydlig. Fadern, Sonen och den helige Ande är tre - och dessa tre är ett!


Jesus var jämlik Gud, blev människa, dog på korset och Gud upphöjde honom

Var så till sinnes som också Kristus Jesus var, vilken, då han var i Guds gestalt, inte ansåg det som en rövad skatt att vara jämlik Gud, utan utgav sig själv, och tog på sig en tjänares gestalt, och blev lik oss människor. Och sedan han hade trätt fram som en människa ödmjukade han sig själv och blev lydig intill döden, ja, intill döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom och gett honom ett namn som är över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, deras som är i himlen och på jorden och under jorden, och för att alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud, Fadern, till ära. (Fil 2:5-11)


Själavårdssamtal

Behöver du gratis vägledning och själavårdssamtal?

☎️ 0381-77 30 80

  • Måndagar 18.00-20.00
  • Tisdagar 09.00 -11.00
  • Onsdagar 09.00-11.00
  • Torsdagar 18.00-20.00

"Det enda som bär är Jesus. Det har Christer Åberg fått uppleva genom livets tuffa utmaningar. Christer är bloggare och författare och driver bland annat apg29.nu". - himlen.tv7


Christer Åbergs böcker

Den längsta natten och Den oönskade

Om Christer Åberg


Senaste bönämnet på Bönesidan

lördag 10 april 2021 18:38
Jesus, hjälp oss varje dag att få uppleva din kärlek och nåd! Vi behöver dig o ditt helande.Jag har värk i lederna(knäna)

Senaste kommentarer


Aktuella artiklarSTÖD APG29
BYTARE: 072 203 63 74
DONERA till Apg29 - bli en månadsgivare
Den bank konto : 8150-5 934 343 720-9
IBAN / BIC: SE7980000815059343437209 SWEDSESS

Mer information om hur man stöder finns här!

Kontakt
christer@apg29.nu
072-203 63 74

Wikipedia om Christer Åberg

Mer
apg29.se  apg29.com apg29.nu  christeraberg.se

Translate

↑ Upp