DONERA - bli månadsgivare (Paypal) - SWISH: 072 203 63 74

Apg29.Nu

Apostlagärningarna fortsätter i vår tid!
Bönesidan Chatt Kristen media Om Info

Direkt från Apg29

matanho manomwe munzira kutenda

Nhano yako yokutanga munzira kutenda.

matanho manomwe munzira kutenda

Av: Christer Åberg
torsdag 03 oktober 2019 18:47 📧

Nyaya iyi yakanyorwa vaya vakagamuchira Jesu uye vakaponeswa. 

ziviso

Chokutanga, ndinoda kuzokorokotedza iwe kuti mazvigamuchira Jesu uye ndikabhabhatidzwa akaponesa! Ichi ndicho chinhu chakanakisisa chingaitwa munhu. Zvino anotanga mutsva upenyu nakisisa kwamuri pamwe naJesu Kristu.

Kunyange chakarebesa rwendo runotanga danho, mumwe munhu akati. Izvi zvinokosha kunyanya kana totaura kutenda ufambe. Nokuti ikozvino iwe vanoponeswa uye kuenda kudenga, izvi hazvirevi kuti uri zvino yakatanga zvizere ekuvimba. Asi zvino kunotangira zvose. Zvino unogona kuva uye kudzidza kuziva Jesu kunyange zvakawanda.

Funga achangoberekwa: Ko iye zvakanaka kwakakwana? Haangagoni kutanga kumhanya, kusvetuka, kutamba uye kumhanya nhangemutange motokari pakarepo? Kwete, asi kana ari kubvumirwa kukura, kutanga kuita saka pamwe iye anogona kumhanya nhangemutange motokari kana kuti nguva yokuti iye.

Kabhuku ichi chinofanira kuva pamusoro wako wokutanga matanho munzira kutenda. Hatisi kwakakwana nekuti uri ikozvino akaberekerwa Kristu. Zvinogona kuitika kwauri, sezvinoita mwana anowira pasi uye akakurova. You zvinokundika. Asi musarega. Simuka uende mberi naJesu munzira kutenda!

Christer Åberg


danho rokutanga

Salvation!

danho rokutanga iwe akatowana. Ndipo apo iwe vakakumbira Jesu kuti apinde mumwoyo yenyu.

Muna VaRoma chitsauko 10 uye ndima 9 inoti ichi:

"Kuti kana ukapupura nomuromo wako kuti Jesu ndiye Ishe uye ukatenda mumwoyo mako kuti Mwari akamumutsa kubva kuvakafa, uchaponeswa."

Shoko kuponeswa rinongoreva kuti "kuponeswa"! Hazvirevi kuti havana chido, anofarira uye nechido chinhu. Kana ndakagamuchira Jesu, ndakanga anongoti kuponeswa - kuponeswa!

Saved - kubva chii? Iwe vakapukunyuka, pakati pezvimwe zvinhu, kubva kuchivi uye kubva pokurashika kuti gehena nokusingaperi!

Kuti vaponeswe, anofanira kureurura zvinonzwika muromo wake kuti Jesu ndiye Ishe uye ukatenda kuti Mwari akamutsa Jesu kubva kuvakafa. Kana kuzadzisa zviviri zvinodiwa izvi, imi muchaziva pamwe 100% kwazvo kuti imwi ikozvino kuponeswa. Ungaziva sei kuti? Eya, nokuti Bhaibheri rinoti kudaro! Zvakakosha kuti kuvimba neBhaibheri kana totaura zvinhu zvakadai. Hamungaiti kuenda chii manzwiro achiti. Manzwiro anogona rimwe zuva vanoti, "Oh, sei zvinoshamisa kuti ndakaponeswa," uye pazuva rechipiri, pamwe iwe haufaniri chaizvo kuti wakaponeswa. izvozvo

haisi pamusoro "anzwe" asi chii chaizvoizvo Bhaibheri rinoti! Uchadaro here omerera utongi nyore ichi ipapo ndichaenda zvakanaka iwe munzira kutenda.

On kutenda musango, ungasangana nezvipingamupinyi siyana. Zvino zvinokosha kunamatira Jesu. Kana ukaita izvozvo, ruchapinda nzira uye nokutenda hunosimba.

Pane mhando mbiri vanhu apo miedzo nematambudziko. Mumwe wavo kutiza Jesu. Wechipiri vanotizira Jesu. Akanga kwete inotiza Jesu wotishandukira kutenda. Apo pane kutiza Jesu uye kuva vakasimba pakutenda.

Kana mwana vachadzidza kufamba, achakundikana. Iye achawira uye kugadzirisa. Asi acharamba vakasindimara, simuka edza zvakare. mutemo uyu unokosha kwamuri. Kungava kuti ukawira munzira kutenda. Musareverana nhema ipapo uye akanga vakasuruvara. Simuka, kumbira Mwari kuti kukanganwirwa uye tofambira mberi naJesu.

Somunhu mutendi mutsva uye une chokwadi zvinhu zvishoma pamwe mikwende yake kuti hazvina kunaka. Panyaya iyi, zvichava zvakanaka. Unofanira kutevera Jesu uye kufamba naye. Zvinhu hazvisi zvakanaka mikwende wako achakubatsira kubvisa kana kuti nguva. Zvose hazvina kubviswa pakarepo kana wabvuma Jesu uye akaponeswa, asi ichanyangarika pamwe nguva. Zviri ichi kuti mumwe shoko rinonzi kuutsvene.

Neniwo ndinoda kutaura izvi akapoteredza kuti zvakajairika chaizvo vatendi vatsva tichikufunga achawana chikuru zvikuru chiri mubvunzo kurwisa. Hongu, hazvina chete nevakawanda, asi nguva dzose saka! Zvingava mangwanani, iuye paya, asi chido!

In mubvunzo uyu kurwiswa zvichava kuguma kana tichizoramba kutevera Jesu kana kudzoka kwaari upenyu akwegura. Kana ukasarudza Jesu kutenda hwakasimba uye vakasimba!

Danho rechipiri

Tanga kudya!

Mwana achafa kana asingaitungamirire kuwana chikafu. Saizvozvowo nemwi. Unoda zvokudya zvomudzimu. Regai kundoitora, unenge akaondoroka mumudzimu uye pakupedzisira kufa mumudzimu mukutenda kwenyu.

Unopinda sei zvokudya? Unogona kuwana zvokudya dzakasiyana. Pakati pezvimwe zvinhu, unogona kudya pachako. Imi itai izvi nokuverenga Bhaibheri. Kana uri mutsva kuverenga Bhaibheri, I akakurudzira kutanga muTestamende Itsva (inova chimwe chikamu cheBhaibheri), uye kuverenga Evhangeri yaMako. Izvi kutanga. Kwoitawo, ramba kuverenga Bhaibheri rose.

Kune vaya vanoedza kuverenga Bhaibheri rose. Sezvo mutendi mutsva, izvi zvakaoma kuita. Tapota verenga anopfuurira chitsauko Testamende Yekare (rinova chikamu chokutanga cheBhaibheri), uye muTestamende Itsva ose zuva. Ipapo uchaona kuti kutenda kwako kucharamba kuchikura.

Munokwanisa kuwana zvokudya pokushumirwa! Chii Unopinda nokuenda kukereke wechiKristu kuti rinoparidza zvose Shoko raMwari uye zvebhaibheri Jesu! I vanokurudzira kuti kuonana chechi munzvimbo yaunogara. Regai kuenda kuchechi saka ndinogona kuva kukubatsira pamwe kuti kuonana. Kana, kana iwe kuna muKristu kuponeswa ani ukavimba. Saka, anogona zvirokwazvo kukubatsira.

Ungaziva sei kana Assembly anekodzero kudzidza? - kureurura Ishe Jesu, haufaniri kuva kunetseka.

Wechitatu Danho

Tanga Kunyengetera!

Uye ndinoreva kuti uri akasununguka nomuromo wako Jesu. Jesu kwakuponesa uye iye

Unoda Kuva noKuyanana nemi. Anoda kutaura kwauri uye iwe kuwana kutaura naye. Izvi zvakakosha.

Kana uchida mumwe munhu, iwe ita chokwadi kuti kuedza kutaura kuti munhu. Saizvozvowo zviri naJesu. Haufaniri kuva kunotadzisawo kana kusawirirana chero chitendero tsandanyama. Kwete, zvakanga rwechiIsraeri. Taura naye zuva nezuva. Vanoti uine izvozvo uye kupedza nguva naye. Kuti paanoda.

Ini handigoni kutora kwazvo pamusoro zvose munamato zvakavanzika pano, asi ndinoda kukukurudzira pamwe chete chinhu: Mwari anoda kuti anyengetere. Anodana ichi kanoverengeka muBhaibheri.

Muchitsauko 21 uye ndima 22, Jesu anoti ichi muEvhangeri Matthew:

"Zvose zvamunokumbira mumunyengetero munofanira, sezvo imi munofunga."

Jesu anoti, zvino pano unogona kuwana mhinduro kumunamato pamusoro chamunokumbira!

Unogona kunyengetera kuna Jesu, asi Jesu anokurudzira kunyengetera zvakananga kuna Baba muzita raJesu. Sezvakapikirwa mhinduro yomunyengetero! vimbiso yakadaro, Jesu anoti John chitsauko 16 uye ndima 23:

"Pazuva iroro uchandiramba hamukumbiri chinhu. Ameni, ameni, ndinoti kwamuri: Chipi nechipi chamuchakumbira kuna Baba muzita rangu, vachakupai ".

Musakanganwa kutenda Mwari kuti kwakuporesa. Vongai nokuti zvaitwa naJesu kwauri. Kuti akafa uye akamutswa. Kuti iye mupenyu nhasi uye kuti iye zvivi zvako ZVOSE. ipapo

izvi chaicho iwe uye kutenda kwako hunosimba.

Kana uchifanira kukumbira? The mhinduro imi makakohwa Bhaibheri muna First Thessalonians chitsauko 5 uye ndima 17:

"Rambai muchinyengetera."

Danho chechina

Kubhabhatidzwa!

In Mabasa chitsauko 2 uye ndima 38 Petro anopindura vanhu vaizoita sei:

"Peter akapindura, 'Tendeukai mubhabhatidzwe muzita raJesu Kristu kuitira kuti zvivi wako uukangamwirwe. Uye muchagamuchira Mweya Mutsvene sechipo. ' "

Munhu wose kuti ipapo kupfidza, uye vose vakabhabhatidzwa. Shoko raMwari rinoti unofanira kurega pachako vabhabhatidzwe. Paunoita izvi, une uyewo chivimbiso: kukupa Mutsvene ave chipo! Munguva inotaurwa muBhaibheri raisanganisira ruponeso izvi zvitatu izvi: kutendeuka, rubhabhatidzo uye Mweya Mutsvene sechipo.

Unofanira kurega pachako vabhabhatidzwe muzita raJesu Kristu. Uchibhabhatidza kwauri kwete muzita chechi ipi, asi zviri muzita raJesu. Uye iwe akabhabhatidzwa kana kuti chinhu pachedu, asi zviri achiri Jesu.

Wabhabhatidzwa nokunyudzwa zvakakwana mumvura uye zvakare sezvo Bhaibheri rinoti muna VaRoma chitsauko 6 uye ndima 3-4:

"Hamuzivi here kuti isu tose vaya vakabhabhatidzwa muna Kristu Jesu takabhabhatidzwa murufu rwake? Saka isu tiri nokubhabhatidzwa murufu: makavigwa pamwe naye, isuwo tirarame upenyu hutsva, sezvo Kristu akamutswa kubva kuvakafa nekubwinya kwaBaba ".

Kubhabhatidzwa kureurura kwezvakatipoteredza kuti ikozvino muve vaJesu. Wabhabhatidzwa Jesu Kristu, kuti ndezvaJehovha nguva dzose naye! Kubhabhatidzwa chiratidzo kuti iwe ikozvino vakapfidza kuna Mwari.

Muna Mako chitsauko 16 uye ndima 16, Jesu anoti:

"Ani naani anotenda uye akabhabhatidzwa achaponeswa, asi ani naani asingatendi achapiwa mhosva."

The wechishanu Danho

Kubhabhatidzwa noMweya!

Gamuchirai Mweya Mutsvene chipo! danho iri I kare yaibata. Unoda simba kurarama somuKristu uye kuita kuti Jesu akarayira here. Unofanira rubatsiro rwenyu zuva kufamba naJesu.

John chitsauko 14 uye ndima 16-17, Jesu anoti ichi:

"Uye ini ndichakumbira Baba, uye vachakupai mumwe Munyaradzi, kuti agare nemi, Mweya wechokwadi, iyo nyika yausingagoni kugamuchira. Nokuti nyika anoona iye kana anoziva kwaari. Imi munomuziva, nokuti unoramba nemi uye achava mukati menyu. "

Pano panoti kuti nyika haigoni kugamuchira munyaradzi, asi anobvumira kuti kutenda muna Jesu. Mweya Mutsvene chipo kuti kubvuma nokutenda. Saizvozvo iwe wakagamuchira Jesu!

Kamwe magamuchira Mweya Mutsvene saka unogona kutanga kutaura nendimi sezvo rinoti muna Mabasa chitsauko 2 uye ndima 4:

"Uye vose vakazadzwa noMweya Mutsvene uye vakatanga kutaura nedzimwe ndimi, Mweya sezvaakavapa kududza."

Vose vakazadzwa noMweya Mutsvene uye vakatanga kutaura mitauro yose. Nendimi inoti kumwe muBhaibheri. Somuenzaniso, muna Mabasa chitsauko rechigumi mundima 45 uye 46:

"All vaJudha vakatendeka vauya naPetro vakakatyamara

kuti chipo Mutsvene wakadururwa vahedheni. Nokuti vakavanzwa vachitaura nendimi vachirumbidza Mwari. "

Muna Mabasa chitsauko 1 uye ndima 8, Jesu anoti:

"Asi kana Mweya Mutsvene auya pamusoro penyu; uye muchava zvapupu zvangu muJerusarema, nomuJudhea mose, nomuSamaria, uye kusvikira pasi."

Danho rechitanhatu

Kupupura kwaJesu!

Taurira vamwe nezvekutenda muna Jesu Kristu. Usarega izvozvo pachako. Makaponeswa, nokuregererwa uye ave noupenyu husingaperi. Regai vamwe kuona chetezvo.

In Mabasa chitsauko 4 uye ndima 20 inoti Kureurura ichi chinoshamisa:

"Isu, nokuti yedu chikamu havagoni kutaura zvatakaona nezvatakanzwa."

Kuudza vamwe vanhu nezvaJesu ndiye akanakisisa uye nzira inonyatsobudirira yokuita kuti nokuzvidzora kukura uye mukava nesimba mukutenda kwavo.

Ipapo Sauro, pashure ainzi Paul, akaponeswa, akabva akatanga kupupura uye kuvaudza nezvaJesu. Somugumisiro ichi, akawana mamwe simba. Unogona kuverenga muna Mabasa chitsauko 9 uye ndima 22:

"Asi Sauro akava zvakawanda simba, uye vaJudha vaigara muDhamasiko, sezvo akaratidza kuti Jesu ndiye Mesiya."

Usanyadziswa Jesu. Kana iwe umire pamusoro pezvaunotenda, vanhu Vacharemekedza iwe. Iwe hwakazadziswa naJesu.

"Nokuti zvakaita mwoyo uzere, muromo unotaura."

Izvi Jesu anoti Luke chitsauko rechitanhatu mundima 45. Kana chinhu kuti tiri-iyi zvakadaro nhabvu, saka hatina dambudziko nezvazvo neshamwari dzedu. Hatidi chero nzira kuita nesimba. It chete inoyerera. Zvino, chokwadi, Jesu akachinja upenyu hwedu. Hatifaniri kuudza nezvake kune vamwe vanhu?

danho rechinomwe

Batisisa Jesu!

Zvose zvinoitika: Batisisa Jesu! Usarega chero kuwana kuti amusiye. Ndiye chinhu chakanakisisa chaitika kwauri!

iwe ucharamba naJesu kusvikira kumagumo, uchawana Li Vets korona kuDenga! Izvi Jesu anoti Zvakazarurwa 3 uye ndima 11:

"Nokukurumidza Ndichadaro. Bata zvaunazvo, kuti hakuna achakutorerai korona yako. "

matanho ose aya nomwe ndivo chete mavambo. Izvi apo zvinoitika:

- kufamba Jesu atanga!Christer Åberg

www.apg29.nu

Christer Åberg


Ditt stöd behövs

Stöd Apg29 genom att swisha in 29 kronor till 072 203 63 74.

Tack!


0 kommentarer

»0

»0

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


NYTT! Förkorta lång länk här så att den fungerar i din kommentar!

Kom ihåg mig?

Din kommentar kan deletas om den inte passar in på Apg29 vilket sidans grundare har ensam rätt att besluta om och som inte kan ifrågasättas. Exempelvis blir trollande, hat, förlöjligande, villoläror, pseudodebatt och olagligheter deletade och skribenten kan bli satt i modereringskön. Hittar du kommentarer som inte passar in – kontakta då Apg29.

ANNONS:Världen idag

Rekommenderas

Stor intervju med Christer Åberg i tidningen Världen idag. "Gud bar Christer efter höggravida fruns död." Både text och video!


Nyhetsbrevet - prenumerera gratis!


Senaste live på Youtube


Direkt med Christer Åberg


DAGENS

Dagens datum

Vecka 15, lördag 17 april 2021 kl. 00:49

Dagens bibelord

“Var inte skyldiga någon något, utom i detta att älska varandra. Den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen.” (Romans 13:8)

Dagens namn

Elias och Elis

Dagens bön

Fader möt var och en idag och omslut dem på alla sidor. Möt också Elias och Elis. Jag ber att människor ska ta emot Jesus och bli frälsta. Tack för din stora kärlek och nåd som du har visat oss genom din Son Jesus kristus. Amen.


Så här blir du frälst - räddad

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?

Ja!Fadern, Sonen och den Helige Ande är ett

Dessa tre är ett

Bibeln är mycket tydlig. Fadern, Sonen och den helige Ande är tre - och dessa tre är ett!


Jesus var jämlik Gud, blev människa, dog på korset och Gud upphöjde honom

Var så till sinnes som också Kristus Jesus var, vilken, då han var i Guds gestalt, inte ansåg det som en rövad skatt att vara jämlik Gud, utan utgav sig själv, och tog på sig en tjänares gestalt, och blev lik oss människor. Och sedan han hade trätt fram som en människa ödmjukade han sig själv och blev lydig intill döden, ja, intill döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom och gett honom ett namn som är över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, deras som är i himlen och på jorden och under jorden, och för att alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud, Fadern, till ära. (Fil 2:5-11)


Själavårdssamtal

Behöver du gratis vägledning och själavårdssamtal?

☎️ 0381-77 30 80

  • Måndagar 18.00-20.00
  • Tisdagar 09.00 -11.00
  • Onsdagar 09.00-11.00
  • Torsdagar 18.00-20.00

"Det enda som bär är Jesus. Det har Christer Åberg fått uppleva genom livets tuffa utmaningar. Christer är bloggare och författare och driver bland annat apg29.nu". - himlen.tv7


Christer Åbergs böcker

Den längsta natten och Den oönskade

Om Christer Åberg


Senaste bönämnet på Bönesidan

fredag 16 april 2021 16:42
Jesus hjälp mig och förlåt mig, jag mår dåligt i denna världen

Senaste kommentarer


Aktuella artiklarSTÖD APG29
BYTARE: 072 203 63 74
DONERA till Apg29 - bli en månadsgivare
Den bank konto : 8150-5 934 343 720-9
IBAN / BIC: SE7980000815059343437209 SWEDSESS

Mer information om hur man stöder finns här!

Kontakt
christer@apg29.nu
072-203 63 74

Wikipedia om Christer Åberg

Mer
apg29.se  apg29.com apg29.nu  christeraberg.se

Translate

↑ Upp