DONERA - bli månadsgivare (Paypal) - SWISH: 072 203 63 74

Apg29.Nu

Apostlagärningarna fortsätter i vår tid!
Bönesidan Chatt Kristen media Om Info

Direkt från Apg29

Uchaponeswa

Kana iwe kugamuchira Jesu saka zvinoitika kuti munhu zvishamiso. It achaponeswa - zvinoreva kuponeswa.

Uchaponeswa

Kune kutya mienzaniso yevanhu vaiva muchechi zvose hwake, asi havana pfungwa sei kuti vaponeswe. Saka, tinofanira kamwe zvakare kusimbisa kuti kuponeswa pachako kugamuchira Jesu Kristu. Hakuna imwe nzira. Hazvina kana iwe kugamuchira Jesu ruponeso panzvimbo muupenyu hwako.

Av: Christer Åberg
måndag 09 december 2019 00:08 📧

nyaya yangu

Ipapo, ipapo chaipo, ipapo, I akaponeswa uye upenyu hwangu yakashandurwa uye ndaisazombofa chete munhu!

Vasvika chechi yePentekosti pamberi pechikuva kuruboshwe hafu nemabhenji pakutanga pabhenji ndinopfugamira nevanhu vanoverengeka vakandipoteredza. Ndinorangarira tsime, izvi zvichiitika imwe nzvimbo. Nhasi, chechi iri kuvakwazve asi ndichiri kukwanisa dzinoratidza nzvimbo yakanga kumwe kuti ini akapfugama angu.

Johnny, itsva youth mufundisi, akapfugama parutivi pangu paiva nevamwe vakanga kumativi ini, uye akandibvunza:

- Iwe vaimbova?

Ndaiva zvishoma nonplussed parutivi mubvunzo, asi sezvo ndakanga haana kushandiswa nyengeterai saka ndakamupindura achinyaririra uye chokwadi:

- Kwete, handisi.

- Kana tikaita izvi, akati Jonny. Ndinobvunza tisati kukumbira. In kuti munamato anotora iwe kugamuchira Jesu uye uchaponeswa.

Izvi, ndakafunga akaridza zvakanaka, asi tisati vaifanira kukumbira, ndakafunga "pamwe ichi ndiyo vanonyengedza zvose asi zvino zvinoitika zvakanaka." Vanhu vakanga vakandipoteredza maoko kumusana kwangu uye pamafudzi angu, uye ini akachera pasi nechiso changu mumaoko angu pamusoro Worn black bhenji uye akanyengetera Jonny pamberi pangu uye ndakabvunza kuti:

- Jesu, ndinouya kwamuri ikozvino.
- Jesu, ndinomubudisira kwamuri zvino!
- Jesu, ndinoreurura iwe saIshe wangu!
- Ndinofunga iwe vakafa nokufira zvivi zvangu.
- Ndinotenda kuti Mwari akamutsa kubva kuvakafa!
- Bvisai zvose zvivi zvangu!
- Ndinokutendai Jesu kuti iwe zvino ini vakaponeswa!
- Mazvita Jesu kuti iwe zvino zvivi zvose zvivi zvangu!
- Mazvita kuti ndava mwana waMwari!
- Amen.

Ndakaona pasina ngirozi kana zvimwe zviratidzo, kana akanzwa chero manzwi asi pashure ini mweya panze uye akafunga:

- Phew, zvino zvakaitwa!

Ipapo, ipapo chaipo, ipapo, I akaponeswa uye upenyu hwangu yakashandurwa uye ndaisazombofa chete munhu!

Chokwadi ndechokuti ruponeso panzvimbo apo pakarepo ndakagamuchira mupenyu Jesu Kristu muupenyu hwangu.

Pandinotaura nezvako chiitiko ichi kuti vanhu, I kakawanda kuti hazvina chechi kuti akandiponesa, kana dzidziso ipi, hapana mufundisi kana dzimwe vanhu, asi akanga ari Muponesi mupenyu, Ishe Jesu Kristu!

Ichi chiitiko Ndinoti yangu rinonzi "The chakarebesa Night", uye kunyange zvakadzama mubhuku rangu kukasaitwa "The vasingadiwi". Zvichava muna 2020.

An pasi kunoitika

Kana iwe kugamuchira Jesu saka zvinoitika kuti munhu zvishamiso. It achaponeswa - zvinoreva kuponeswa.

Pano apa, ndakuudzai sei Ndakaponeswa. Ndakaponeswa apo Ndakagamuchira Jesu uye upenyu hwangu wakashandurwa.

Asi ndakanga ndisingazivi zvakawanda muBhaibheri, handina kuziva zvakawanda nezvaJesu kana sei vakashanda muKristu upenyu, asi ndaiziva zvimwe kuti ndaida Jesu. Ndicho chikonzero Ndakatora naye.

Dai ndakanga ndisina kugamuchira Jesu, ipapo ini asina kuponeswa. Zvingadai zvisina chaizvoizvo zvakakosha kana ndakanga zvikuru muBhaibheri uye zvinozivikanwa kuti zvose zvoupenyu yechiKristu akashanda asi kana ndisina kugamuchira Jesu apo ndakanga asina kuponeswa. Set anomira uye anowira saka Jesu.

Unoda Jesu

Hazvina mhaka kana uri chechi uye mhenyu anogadza zvikuru akarurama nemabasa, nokuti kana usina Jesu, ipapo yakatarwa hapana zviripo. Unoda Jesu. Set saka uchaponeswa.

Kana iwe kugamuchira Jesu saka zvinoitika kuti munhu zvishamiso. It achaponeswa - zvinoreva kuponeswa. Zvichakubatsirawo patsva - chisikwa chitsva, mumwe anowana nokuregererwa pazvivi zvake zvose, imi vawane upenyu husingaperi, unova mwana waMwari, umwe anova wakarurama, mumwe mugari yokudenga, anowana zita rake mubhuku roupenyu kudenga, uye zvichingodaro.

Zvaitika zvakawanda zvinhu zvikuru saka vanobvuma Jesu. Kana ukasarudza murege kugamuchira Jesu, asi iwe unongova chechi sokunge remubatanidzwa kunyange kana nokuita hapana zvishamiso izvi kuti I zvawanyora.

Uzvigamuchire Jesu

Saka unofanira kugamuchira Jesu. Ndipo apo uchaponeswa. The Bible rinotaura kakawanda pamusoro pakugamuchira Jesu. Mumwe wangu kufarira nendima ndiJohani 1:12. Panoti:

Asi vazhinji vakamugamuchira, akavapa simba rokuti vave vana vaMwari, kuna ivo vanotenda kuzita rake.

Zvakajeka kuti unofanira kugamuchira Jesu. Uye vose vanobvuma Jesu muri vana vaMwari. Ko pamusoro paJesu, ipapo iwe hausi mwana waMwari. Saka unofanira kugamuchira Jesu kuti ave mwana waMwari.

Kana ndakagamuchira Jesu, ndakava mwana waMwari. Ndisati, ndakanga ndisina kumbovapo ikoko. It Anomira kana kuti anowa naJesu kana uri mwana waMwari kana kwete.

Akanzwisisa kuti zvaikosha

Jag blev frälst när jag tog emot Jesus, och redan från början förstod jag hur viktigt det var. Därför var jag alltid noga med att alltid tala om Jesus när jag vittnade för människor.

Det hände då att jag träffade människor som sa sig vara kristna och medlem i en kyrka, men jag blev alltid konfunderad över deras reaktion då jag började prata om nödvändigheten att ta emot Jesus.

De förstod nämligen inte vad jag pratade om. Anledningen till att de inte förstod detta berodde på att de inte var frälsta och kristna eftersom de inte hade förstått, eller fått veta, att de måste ta mot Jesus för att bli kristna.

För att ha något måste du ta emot det

Det hjälper alltså inte att vara med i en kyrka eller säga att du är kristen, utan du måste ta emot den levande personen Jesus Kristus. Du har ingenting förrän du medvetet har tagit emot detta.

Kana iwe kuwana motokari, kana bhasikoro, une kugamuchira izvi usati nahwo. Saizvozvowo zviri naJesu. Kana uine Jesu, unofanira kutanga kugamuchira kwaari. Uye urege kugamuchira Jesu, ipapo hauna kuponeswa.

John 1:12

Asi vazhinji vakamugamuchira, akavapa simba rokuti vave vana vaMwari, kuna ivo vanotenda kuzita rake.

Bhaibheri rinodzidzisa kuti unofanira kuponeswa uzvigamuchire Jesu. Zviri avo chete avo vakagamuchira Jesu uyo ​​akaponeswa.

The Bible rinoti munzvimbo dzakawanda kuti unofanira kugamuchira Jesu. Ndima isu chete kuverenga anoti. Panoti kuti kana iwe kugamuchira Jesu, iwe uri mwana waMwari.

Izvi zvinoreva kuti iwe hauna kugamuchira Jesu, iwe hausi mwana waMwari. vana vaMwari ndivo chete vaya vakagamuchira Jesu.

All haisi vana vaMwari. Zviri avo chete avo vakagamuchira Jesu.

Zakeyo

Ruka 19: 5-6

Apo Jesu akauya panzvimbo iyoyo, akatarisa kumusoro ndokuti kwaari, "Zakeo, kurumidza uburuke;. Nokuti nhasi ndinofanira kuuya uye kugara mumba mako" Zakeo akakurumidza kuburuka uye akamugamuchira nomufaro.

Kwose kwose apo Jesu akauya akatora vanhu pamusoro pake. Uye vaya kumugamuchira vakaponeswa uye akanga zvivi zvavo.

Zakeyo akanga akakwira mumuti akagamuchira Jesu. Uye anoti iye akamugamuchira nomufaro.

Zakeyo akaponeswa

Ruka 19: 9

Jesu akati kwaari, "Nhasi ruponeso rwasvika mumba muno, nokuti naiyewo mwanakomana waAbrahamu.

Pashure Zakeyo vagamuchira Jesu Jesu akapupura pamusoro pake achiti akanga ikozvino kuponeswa.

Zakeyo akaponeswa paakagamuchira Jesu. Saizvozvowo, uchaponeswa paunopiwa Jesu.

Varume vose havana kuponeswa. Zviri avo chete avo vakagamuchira Jesu uyo ​​akaponeswa.

Hazvina kana ukagamuchira mupenyu munhu Jesu Kristu uchaponeswa. Zvakakosha kuratidza kuti zviri chete Jesu anoponesa.

kuponeswa

Hazvina kunze Jesu anoponesa. Ruponeso panzvimbo pakarepo kana ukagamuchira Jesu saIshe hwavo.

Ndiye uye hapana mumwe munhu, uye hapana chimwe unoponesa chete.

Asi ...

Unoona musiyano? Imi itai zvose izvi nokuti vanoponeswa kwete kuponeswa. Haugoni kutsiva chinhu naJesu Kristu. Ndiye muponesi bedzi, uye ndiye kuti uzvigamuchire kuti vaponeswe.

Kune kutya mienzaniso yevanhu vaiva muchechi zvose hwake, asi havana pfungwa sei kuti vaponeswe. Saka, tinofanira kamwe zvakare kusimbisa kuti kuponeswa pachako kugamuchira Jesu Kristu. Hakuna imwe nzira. Hazvina kana iwe kugamuchira Jesu ruponeso panzvimbo muupenyu hwako.

Unogona kurarama kuponeswa, unogona kunyengetera minyengetero zvakanaka uye vanoita zvechitendero uye mutsvene; asi hamuna kugamuchira Jesu, hauna kuponeswa. Zvinonzi chete kana iwe tora Jesu ugoponeswa!

Aratidza chenjerera kutaurira

Kubvira ini akaponeswa, ndave kungwarira chaizvo kutaurira vanhu kuti ivowo vachaponeswa.

Ivo vanoponeswa nokubvuma naJesu Kristu.

Asi vazhinji vakamugamuchira (Jesu), akavapa simba rokuti vave vana vaMwari, kuna ivo vanotenda kuzita rake. (Johani 1:12).

Ndima iyi ndiyo imwe chandinonamatira ndima. Rinonyatsotaura kuti unofanira kugamuchira Jesu Kristu. Uye kana iwe uchiita, iwe wava mwana waMwari. Nemamwe mashoko, vana vaMwari "kuponeswa," "kuberekwazve", "harungashandurwi" kana "upenyu husingaperi".

kugamuchira Jesu

Ini pachangu akaponeswa nokubvuma naJesu Kristu. Pakanga pasina chechi Ndagamuchira, kana chitendero, asi akanga ari Mwari mupenyu Mwanakomana Jesu Kristu.

It akaenda saka ndakapfugama pakutanga pabhenji mune Pentecostal Church mu Ljungby. Vamwe akaisa maoko ake pamusoro pangu uye Youth Pastor Johnny Karlman zvokutaurira munyengetero kwandiri. Ndakakumbira yakakwirira nomuromo wangu, uye kuti nzira ndakagamuchira Jesu Kristu. Pakarepo, I akaponeswa uye upenyu hwangu wakashandurwa.

Ndakanga kuburikidza zvakawanda uye ndave kubudikidza chishamiso ndechokuti chishamiso chikuru kuti paine anogona kuva chikamu. Kudeuka pamusoro apo mumwe munhu anobatanidzwa vakaponeswa uye kubvuma Jesu Kristu. Hapana mukuru pasi. Ndicho guru zvishamiso iripo.

Jesu akabva vakasvika kuJeriko uye akafamba napakati guta. Uye tarira, kwakange kune munhu wainzi Zakewu, uye aiva foromani iri tsika, uye iye waiva mufumi. Aida kuona Jesu kuti ndiani, asi aisagona nokuda kweboka revanhu, nokuti akanga ari maduku ari muchimiro. Ipapo akamhanyira mberi uye akakwira mumuonde wemusikamori kuti amuone, sezvo Jesu akanga achiuya kuti nzira. Apo Jesu akauya panzvimbo iyoyo, akatarisa kumusoro ndokuti kwaari, "Zakeo, kurumidza uburuke;. Nokuti nhasi ndinofanira kuuya uye kugara mumba mako" Zakeo akakurumidza kuburuka uye akamugamuchira nomufaro. Munhu wose akazviona muttered nehasha: "Iye wakatorwa mutadzi." Asi Zakewu wakamira ipapo akati kuna Ishe: ". Ishe, hafu zvandiri ndorwangu, I kana ndine chandakukanganisira munhu, ndinopa iye shure nguva zvina upe varombo, uye" Jesu akati kwaari, " Nhasi ruponeso rwasvika mumba muno, nokuti naiyewo mwanakomana waAbrahamu. Nokuti Mwanakomana woMunhu akauya kuzotsvaka nokuponesa chakarasika "(Ruka 19: 1-10)..

Chikamu ichi yakakurumbira inotaura muteresi Zakeo ruponeso. I sarudza kusimbisa zvinhu zvishoma kubva murugwaro kuti zvandakaitira noushingi.

Zakeyo akaponeswa paakagamuchira Jesu

Inoti mundima kuti Zakeo akagamuchira Jesu. Vakagamuchira Jesu zvebhaibheri nguva. Saka kuti hapana kuti takawana munguva ichangopfuura kare. Pano Zakeyo akanga Saka kuponeswa, uye upenyu hwake hwose wakashandurwa.

Zvino chaizvo chinhu paakagamuchira Jesu. Saka yakanga isina chinhu Kupira uye upenyu hwake hwaiva akafanana pamberi. Kwete, akanga achinja. Izvi akaratidza paaida kupa mari kuvarombo uye mubhadharo shure kanokwana kana akanga anyengerwa munhu.

Kugamuchira Jesu atendeuka

Saka hazviiti kuti ikozvino ndagamuchira Jesu vanoponeswa, uye ipapo upenyu mhenyu anowanzoita zvakare mukunyadziswa uye kukundwa. Kwete, kugamuchira Jesu Kristu ndiye kutendeuka. Pane chisikwa panguva uye tisava wakashandurwa. Man mupenyu haana kusiya ake upenyu hwezvivi, unyengeri, uye kunamata zvifananidzo.

It kunoonekwa pamunhu, kana akaponeswa. Jesu aigona kunyatsoona muna Zakeyo kuti yakashandurwa uye kuponeswa. Jesu akatora Zakeyo atendeuka muenzaniso vanhu kumativi akazviona. Zvinoratidza iwe kana iwe wakaponeswa kana kwete. Naizvozvo iwe anopfuurira kurarama upenyu hwako mukunyadziswa nokunyadziswa.

Zakeyo akakumbirwa kumhanyira pasi uye kugamuchira Jesu. Haufaniri kumirira kugamuchira Jesu. Rimwe zuva kuti chaizvoizvo manonoko. Kwete, tora iye nepo nguva. Ko sezvo Zakeyo: Kurumidza kugamuchira Jesu.

Ndiwo mufaro kugamuchira Jesu

Akagamuchira Jesu nomufaro! Ndinofarira shoko. Hazvina Kuchifinha kugamuchira Jesu. Handina kumboona munhu chete munhu kugamuchira Jesu kusuruvara. Pane kwagara zvakafadza. Uyezve, kuchava nomufaro mukuru kudenga kana munhu kupfidza uye kugamuchira Jesu Kristu uye vagoponeswa. Zvinonzi aidaviravo mufaro pakati varumudzani pasi pano panyika kana munhu anozviisa kuponeswa.

Community

Mwari akasika murume kuwadzana pachake

Mwari akasika murume pakutanga. Akasika Adhamu naEvha uye akanga nokuwadzana navo muparadhiso.

Man vakawira muchivi

Asi ipapo risingadaviriki chakaitika. Man akadzoka Mwari uye vakaenda yavo.

Vanhu ndisisadi kufamba kuwadzana naMwari. It ichi chinyadzo.

Nemhaka yechivi kuti Adhamu naEvha vakarasikirwa uye vachidzingwa paradhiso nekuti hadzisisina aifanira kuwadzana naMwari.

All vakatadza

Asi zviri kwete Adhamu naEvha vakatadza. Pasina izvozvo, munhu wose zvaitwa. Iwewo.

Nokuti vanhu vose vakatadza, vari mumamiriro ezvinhu akafanana naAdhamu naEvha. Ivo vanoparara uye vakadzingwa paradhiso.

Mwari anoda murume

Asi Mwari aida munhu zvokuti asingadi naye ugorasika.

Mwari aida kuchengetedza murume uye ukasamudzosera adzokera paradhiso.

Mwari akatuma Jesu kuti nyika

Asi kwakange nzira imwe chete yokuti Mwari kuti aponese murume. Aifanira kutumira wake chete Mwanakomana Jesu Kristu panyika.

Jesu 'muchinjikwa, rufu uye rumuko

Jesu akarohwa, achitukwa, yakagumbura uye munzwa-korona. Akanga akarovererwa pamuchinjikwa uye akafa.

Jesu muguva, asi Mwari akamumutsa kubva kuvakafa mushure akanga akafa kwemazuva matatu.

Jesu akatorwa akakwidzwa kudenga, akagara pachigaro choushe pamwechete naMwari. Kubva ipapo, Jesu achauya shure.

Zvinhu zvose zvagadzirirwa kununurwa kwenyu

Zvino Mwari akaita zvinhu zvose pachena kuti kununurwa kwenyu. All zvaunofanira kuita kugamuchira Jesu Kristu.

Kana ukagamuchira Jesu uchaponeswa uye vanogamuchira kukumbana pamwe naMwari zvakare.

Uye rimwe zuva here kumba kudenga - paradhiso - inova ikozvino yakakumirira zvakare.

Sei iwe wakaponeswa?

Zvino kana uchida kuponeswa - kuponeswa - unofanira kugamuchira Jesu. Ndicho chete chinhu zvaunofanira kuita nokuti Mwari akaita zvinhu zvose pachena kwamuri pamuchinjikwa zvakakodzera kuti kuponeswa - kuponeswa.

Tarirai, ini (Jesu) anomira pamukova ndichigogodza. Kana munhu akanzwa inzwi rangu uye akazarura musuo, ndichapinda maari uye adye naye, uye iye neni. (Zvak 3:20).

Ndima iyi zvinoshamisa kubva Zvakazarurwa chitsauko matatu uye ndima 20, vazhinji vakaponeswa pamusoro.

NdiJesu pachake uyo anotanga muchigogodza pasuo mwoyo wako. Asi iwe chete ndiani kuzarura musuo. Uri kuenda kuzarura musuo Jesu uye ngaave naye?

Jesu haadi kupfeka mukova uye yakatowedzera pamusoro nechisimba. Unofanira nokuzvidira kuvhura pachako kuna Jesu. Uye kana iwe uchiita, tsoka dzaJesu uye kupinda iwe. Zvadaro uchaponeswa, zvaregererwa, kushandurwa uye vakazvarwa patsva. An zvinoshamisa zvakasikwa panzvimbo mamuri.

Zvino iwe kuyanana uye ukama nevapenyu uye amuka Jesu Kristu. Ndicho chinhu upenyu kunoshamisa. Bhaibheri rinoti kuti 'kuchengeta kudya. " Pane mufananidzo akasimba vemunharaunda. Unogona kuve nokuyanana naMwari mupenyu Mwanakomana. Uye anowana izvozvo iwe kana iwe kumugamuchira.

- Ko iwe wakagamuchira Jesu Kristu? sei kana iwe usina kuzviita, kwete kuzviita nhasi. Kumbira munamato wangu pfungwa pazasi ruzha nomuromo wako uye ukatenda mumwoyo mako - ipapo anotora ruponeso penyu. Ndiro pakukura kuti unogona nokusingaperi chikamu.

Kana iwe vanobvuma Jesu saShe wako, ipapo ndiJesu pachake anouya uye anoshandisa wakagara ake mamuri!

How kugamuchira Jesu

Zvakazarurwa 3:20

Tarira, ndimire pamukova ndichigogodza. Kana munhu akanzwa inzwi rangu uye akazarura musuo, ndichapinda maari uye adye naye, uye iye neni.

Hazvina kana iwe kugamuchira Jesu uye kumbira kuti kupinda imi Ishe wako uchaponeswa. Ipapo Jesu anoita aponese iri mamuri uye uchaponeswa, patsva uye chisikwa chitsva!

Kana iwe vanobvuma Jesu saShe wako, ipapo ndiJesu pachake anouya uye anoshandisa wakagara ake mamuri!

Jesu anouya kurarama mauri

VaEfeso 3:17

uye kuti Kristu nokutenda vachararama mumwoyo yenyu uye iwe uchava nemidzi uye musimbiswe murudo.

Kana ukagamuchira Jesu nokutenda, Jesu anopinda iwe uye kurarama mumoyo mako.

Jn 14:23

Jesu akapindura akati, "Kana munhu achindida, uchachengeta shoko rangu, uye nokumuda naBaba vangu vachamuda, uye tichauya kwaari toita ugaro hwedu naye."

Jesu anoshandisa wakagara ake mauri. Haazokuregii chaizvoizvo mauri uye mhenyu mamuri. Uye haazombofi kukusiya, kana ukamusiya.

Asi kana Jesu vanofanira kukwanisa kugara mauri, uzvigamuchire iye nokuzvidira. Iye chinovhiringidza kwete. Jesu ndiye jendurumani. Asi kana iwe kuzarura mwoyo wako kwaari uye akamugamuchirawo kana achipinda iwe!

Zvadaro chete kunoitika chishamiso

Zviri paunotanga kugamuchira Jesu mumoyo mako ave chishamiso kunoitika. Zvadaro, mwoyo wako pakunamata - yenyu yomukati Kushandurwa zvachose uye patsva. Hongu, uchaponeswa. zvinogona uyu haasi munhu kuita, kudzidza, kana kereke, asi Jesu Kristu chete!

Col 2: 6

Sezvo iwe wakagamuchira Kristu Jesu Ishe, saka kurarama maari,

The Bible yakajeka zvikuru pakudzidzisa kwayo. Rinozivisa kuti kugamuchira Jesu saIshe. Ani naani asina kugamuchira Jesu haana kuponeswa. Kuti vaponeswe uzvigamuchire Jesu.

The Bible rinoti kana ukapupura nomuromo wako kuti Jesu ndiye Ishe uye ukatenda mumwoyo mako uye uchaponeswa. Iwe anofanirawo uchibvuma kuti Jesu ndiye Ishe uye kumugamuchira saIshe.

Zvinobatsira kwete kuti chete kuva nhengo yechechi, unofanira kubvuma Jesu saShe.

Murume akauya kumba kwangu pandaiva ikoko kwemakore akawanda. Akapinda misangano yedu uye zvive zvakanaka. nhengo dzeChechi akamugamuchira uye akafara kuti akauya. Uye saka vakanga kugutsikana kuti. Havana kuziva kuti akanga ake pakunamata. Zvakanga sokunge ivo ainzwa kuti akaponeswa, zvino kuti akanga pamisangano yedu. Asi nokuti iwe kumisangano saka hazvirevi kuti wakaponeswa. Saka usanyengedzwa.

Ndakacherechedza kuti paiva chinhu tisina kururama murume uyu saka ndakamukumbira kuti "Jesu ndiye Ishe wangu," asi iye asingagoni, nokuti akanga asina kuponeswa. Saka Ndakamutarira nagged uye nagged kuti aifanira kugamuchira Jesu uye anoreurura kuti sezvo Ishe kuti vaponeswe. Hongu, akatora kupenga kwandiri ose nangananga, asi pakupedzisira akamupa, akagamuchira Jesu uye akabvuma naye saIshe wavo - uye chishamiso aiva chokwadi! Akaponeswa!

Makore anoverengeka gare gare ndakasangana naye rimwe guta uye akanga akafara zvokuti ndakanga nangananga naye kuti aifanira kugamuchira Jesu uye uchaponeswa. Ruponeso chishamiso akanga achiri akabata. Akanga rakachengetedzwa uye ichiri vakagarako munaJesu Kristu!

Apo aiva chishamiso? Zvino wakati agamuchira Jesu saIshe wavo!

Bhaibheri rinotaura zvakajeka kuti kuponeswa uzvigamuchire Jesu!

Kana ukagamuchira Jesu uchaponeswa uye kuti zvivi zvako zvose. Unova mwana waMwari (Johane 1:12), zvose zvenyu zvivi, iwe vawane upenyu husingaperi uye denga achava yenyu nyika musha.

MuBhaibheri mune mienzaniso yakawanda sei vanhu vakagamuchira Jesu. Zakeo akanga Somuenzaniso, vanogamuchira Jesu nomufaro (Ruka 19: 6).

"Nhasi ruponeso rwasvika mumba muno," akadaro Jesu ndima shoma gare gare. Saka Zakeyo akaponeswa - kuponeswa paakagamuchira Jesu.

Kana uchida kugamuchira Jesu, vachaponeswa uye mwana waMwari, unogona kukumbira pfungwa munamato pazasi.

munamato Izvi vamwe kunzwisiswa. Vanodavira, zvakakanganisika, kuti ndiwo munyengetero unoponesa, asi ndiJesu muponesi!

You vanoponeswa kana ukagamuchira Jesu, uye kuti iwe unogona kuita munamato ichi:

Jesu,

I kugamuchira iwe ikozvino ndokureurura iwe saIshe wangu uye Frälsare.Jag vanodavira kuti Mwari akamutsa kubva kuvakafa.

Ndinobvunza kuregererwa matadzo angu.

Ndinokutendai kuti ndava frälst.Tack kuti iwe ndichikangamwira ini uye Ndinokutendai kuti ndava mwana waMwari.

Amen.


Bad munyengetero pamusoro?

Christer Åberg


Ditt stöd behövs

Stöd Apg29 genom att swisha in 29 kronor till 072 203 63 74.

Tack!


0 kommentarer

»0

»0

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


NYTT! Förkorta lång länk här så att den fungerar i din kommentar!

Kom ihåg mig?

Din kommentar kan deletas om den inte passar in på Apg29 vilket sidans grundare har ensam rätt att besluta om och som inte kan ifrågasättas. Exempelvis blir trollande, hat, förlöjligande, villoläror, pseudodebatt och olagligheter deletade och skribenten kan bli satt i modereringskön. Hittar du kommentarer som inte passar in – kontakta då Apg29.

ANNONS:
Himlen TV7

Rekommenderas

Stor intervju med Christer Åberg i tidningen Världen idag. "Gud bar Christer efter höggravida fruns död." Både text och video!


Nyhetsbrevet - prenumerera gratis!


Senaste live på Youtube


Direkt med Christer Åberg


DAGENS

Dagens datum

Vecka 15, torsdag 15 april 2021 kl. 03:38

Dagens bibelord

“[Kristi uppståndelse] Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och som ni står fasta i.” (1 Corinthians 15:1, 3-4)

Dagens namn

Olivia och Oliver

Dagens bön

Fader möt var och en idag och omslut dem på alla sidor. Möt också Olivia och Oliver. Jag ber att människor ska ta emot Jesus och bli frälsta. Tack för din stora kärlek och nåd som du har visat oss genom din Son Jesus kristus. Amen.


Så här blir du frälst - räddad

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?

Ja!Fadern, Sonen och den Helige Ande är ett

Dessa tre är ett

Bibeln är mycket tydlig. Fadern, Sonen och den helige Ande är tre - och dessa tre är ett!


Jesus var jämlik Gud, blev människa, dog på korset och Gud upphöjde honom

Var så till sinnes som också Kristus Jesus var, vilken, då han var i Guds gestalt, inte ansåg det som en rövad skatt att vara jämlik Gud, utan utgav sig själv, och tog på sig en tjänares gestalt, och blev lik oss människor. Och sedan han hade trätt fram som en människa ödmjukade han sig själv och blev lydig intill döden, ja, intill döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom och gett honom ett namn som är över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, deras som är i himlen och på jorden och under jorden, och för att alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud, Fadern, till ära. (Fil 2:5-11)


Själavårdssamtal

Behöver du gratis vägledning och själavårdssamtal?

☎️ 0381-77 30 80

  • Måndagar 18.00-20.00
  • Tisdagar 09.00 -11.00
  • Onsdagar 09.00-11.00
  • Torsdagar 18.00-20.00

"Det enda som bär är Jesus. Det har Christer Åberg fått uppleva genom livets tuffa utmaningar. Christer är bloggare och författare och driver bland annat apg29.nu". - himlen.tv7


Christer Åbergs böcker

Den längsta natten och Den oönskade

Om Christer Åberg


Senaste bönämnet på Bönesidan

onsdag 14 april 2021 08:30
Gode Gud gör så att jag har resurser till livets nödtorft. Käre Jesus förbarma dig över mig. Förlåt att jag är en syndare. Gode Gud hjälp mig.

Senaste kommentarer


Aktuella artiklarSTÖD APG29
BYTARE: 072 203 63 74
DONERA till Apg29 - bli en månadsgivare
Den bank konto : 8150-5 934 343 720-9
IBAN / BIC: SE7980000815059343437209 SWEDSESS

Mer information om hur man stöder finns här!

Kontakt
christer@apg29.nu
072-203 63 74

Wikipedia om Christer Åberg

Mer
apg29.se  apg29.com apg29.nu  christeraberg.se

Translate

↑ Upp