DONERA - bli månadsgivare (Paypal) - SWISH: 072 203 63 74

Apg29.Nu

Apostlagärningarna fortsätter i vår tid!
Bönesidan Chatt Kristen media Om Info

Gästblogg

Kunyengetera kuna Mary unbiblical

The Catholic Church iri kure chaizvo panyaya pakukwirira Mary saka uyewo kure zvinotaurwa neBhaibheri pamusoro paro.

Kunyengetera kuna Mary unbiblical

Pope anopetenura rusenzi pamberi pechifananidzo chaMariya uye mwana Jesu.

In zvaidzidziswa nevaapostora uye Testamende Itsva harisi kubva dzidziso otaurwa Mary, ipapo tinogona kunan'anura pavo unbiblical.

Av: Holger Nilsson
onsdag 20 november 2019 16:41 📧

Denna artikel är ett läsarmejl/gästblogg vilket innebär att åsikterna är skribentens egna!

Dzidziso iyi ine midzi pakunamata Queen wokudenga vechihedheni

Saka dzidziso zvisina kuvimbika vakagamuchira uye aratidzwe pachena. Kune nhoroondo kuburikidza kunamata mutsika dzakasiyana uye zvemidzimu pakati "Mambokadzi Wedenga". Rwokumugumo shure kunogona kurondwa kudzokera mudzimai Nimrodhi aiva, Semiramis. Kuva akauya nomwanakomana wake Tamuzi, akadana vose Mambokadzi matenga godmother. (1 Num 10:. 8-9).

Just zita "mambokadzi wokudenga" ndiye Catholic Church, zita rakapiwa Mariya. Kana iwe zvino kuona zvose yakanyungudutswa izvi yaMariya mwana muduku, saka ari mufananidzo mudzimai Nimrodhi uye mwanakomana kopi wavo.

Pfungwa gudamodern mwana akararama dzakasiyana. The Vechitendero kuchinjirwa kune Catholic Church anotenda mamwe masayendisiti vakaburuka remakore 300 uye akaberekwa muIjipiti apo vakanamata Isis nemwanakomana wake Horus. The fanano iri mikuru. Ona mufananidzo.


In The New Encyclopedia Britannica, unogona kutora zvinotevera: "Kunamatwa mai Mwari akagamuchira chaizvo apo Church yechiKristu akava [weRoma] umambo chechi pasi Constantine uye Vemamwe Marudzi vakawanda vakamhanyira kupinda muchechi. ... Zvavaitenda uye vezvitendero kuziva akanga kwezviuru zvemakore kunge kuumbwa kunamata 'Amai Great' uye 'mwari mhandara', kuwedzera kuti kwakaita rakabva yekare zvavo zvitendero Babylonia and Assyria. "

Pano, tinogona kuona apo kunamata uku mai mwarikadzi wakaburuka kubva zvitendero dzechihedheni, kuti haisi shoko raMwari asi kubva muchihedheni. Chete chokwadi ichi chinofanira kuva chimwe chinhu chitsva paakakurukura, uye kuti miromo pamwe nokunamata Mariya,

The Catholic Catechism inoti kuti Mary uri pamusoro pezvose, asi Bhaibheri rinoti Jesu ndiye "Ndivo madzibaba, uye uyo Kristu auya somunhu wenyama, uyo ari pamusoro pezvose, Mwari unokudzwa narinhi. Ameni. "Roma. 9 kusvika 5.

Izvi zvinoshamisa chaizvo uye kuratidza kuti Catholic Church anodzidzisa zvinopesana neBhaibheri - uyu anofanira kuva zvakakwana kusiya chechi iyi. zvikuru sei ukaedza kuviga zvinhu pachena saka, sezvachiri itwa kuti haadi kana kuona zvinhu pachena kuti kunze mucherechedzi kuti chete enzanisa zvinotaurwa neBhaibheri uye zvinodzidziswa Catholic Church.

Hazvisi chido kutsoropodza kwakaita kunyora ichi, zviri tariro kuti vanhu vanopinda chechi iyi nemimwe muKristu asvinudzwa meso ake. Ko iwe akanyengetera kuna Mary, tichikumbira Mwari kuti atikanganwire.

Jesu akapindura akati, "Kwakanyorwa kuchinzi: Ishe Mwari wenyu unofanira kunamata uye anofanira iye oga here kushumira." Lk. 4: worusere


Kunyengetera kuna Mary haisi yomuMagwaro

tingadai bereka zvose Catechism inoti nezvaMariya, tingadai kushandisa guru nzvimbo nokuti. Zvinogona kuitwa pasina kuti tinogona kuwana rutsigiro kutaura muBhaibheri, zvino hatina kutora mwoyo ichi. Tinofanira pachinzvimbo kuva pamusoro kudanwa muna 1 VaKorinde. 4: 6. "Nokuti iwe kudzidza mutemo panyaya kwatiri kuenda mhiri zvinotaura Rugwaro."

Kana ukaenda New Testaments achidzidzisa mumwe anowana kwete zvose anonzi kuna Mariya. Hatidi kuwana chero nguva kuti vaapostora vaidzidzisa Mary Catholic Church anoita. Naizvozvo tinoramba dzidziso idzi nokuti dzisingabvi muMagwaro.

Dzidziso dzakanga kwete emakore okutanga. Zviri chete mushure emakore mashomanana pavanotanga kubuda, Dare reNicaea muna 325, ipapo muEfeso 431 CHINOCHINJA vanhu Mariya aiva Amai vaMwari. Zvadaro iye anowana mazita akasiyana förebedjerska, chinopfuurira mhandara, asina chivi, nådeförmedlerska uye co-wehama.

The Catholic Church iri chaizvo refu maererano pakukwirira Mary saka uyewo kure zvinotaurwa neBhaibheri pamusoro paro. In ndima 969 of Catholic Catechism inoti ichi: "maternity Izvi yaMariya murayiro nyasha yakatanga mvumo akapa kutenda panguva Annunciation uye izvo iye hapana mubvunzo wakanamatira pamuchinjikwa. Kana iye akwira kudenga, iye haana basa rake rokudzikinura. Icharamba pasina dzongonyedzo kusvikira zvose aibudisa wakakwanisa nokusingaperi. Kuburikidza yaro zhinji kureverera iye anokonesa isu zvipo wokuponeswa kusingaperi .... Naizvozvo Wakaropafadzwa Virgin iri naro sezvo Advocate, aidzivirira, kubatsira kubudisa uye kutaura Drain. "

Izvi zvinokonzerwa Maria "ake rokudzikinura basa." NdiJesu, Jesu chete, uyo ave rokuponesa basa. Panoti yeRoma kuti Mary anewo izvozvo. Uku kuwedzera-icho shoko raMwari rinoti.

Jämför detta med Guds klara budskap: ” Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta." Apg. 4:12

I samma punkt går man också utöver vad skrifterna säger när man påstår: ”Därför åkallas den saliga Jungfrun” Jesus har lärt oss hur vi skall be: ”Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen.” Joh. 14:13. Det är efter Jesu anvisningar, inte katolska kyrkans katekes, som vi skall följa när vi ber.

Att Maria skulle vara född utan synd är också ett tillägg som man gjort i katolska kyrkan, fast Bibeln säger att alla människor har syndat (Rom. 3:23). Detta fastslog så sent som en dogm år 1854.

Ännu senare slog kyrkan fast att Maria tagits upp till himlen med kropp och själ, detta skedde 1950 på Allhelgonadagen fastställde den dåvarande Påven Pius XII den katolska kyrkans lära om Marias upptagande till himlen. Det skedde med följande skapade troslära att Maria: ”beständig jungfru, efter att ha fullbordat sitt jordiska livslopp med kropp och själ upptagits i den himmelska härligheten”.

Vi har en skrift som återger påvens proklamation 1950 och det är inte minst anmärkningsvärt det tilläggs som görs direkt efter att denna nya lärosats fastslagits som den katolska läran säges följande om någon: ”frivilligt skulle våga att neka eller betvivla det som vi har definierat, skall han veta, att han helt och hållet fallit från den gudomliga och katolska tron.”

Hongu, munhu vakashamiswa kutyisidzira ichi uye kujekesa mweya Papa pano kuita mushure asimbiswa dzidziso iyi, kuti iwe ipapo wawa kure naMwari uye kutenda Catholic. Chekutanga, hapana kutenda Mwari, hachigoni kuwanikwa shoko raMwari, saka saka zviri nani zvakashandurwa, kuti wakabva raMwari choushe kana mumwe rinotsigira dzidziso iyi, mutemo muna 1950. Iyeye dzichawa kubva kutenda Catholic vanofanira pachinzvimbo kunzi chiratidzo utano kwete vakadarika, pasina absconds unbiblical dzidziso, neBhaibheri tiite.

Nokuti Catholic vanovimba muchechi iyi inofanira kunge zvakaoma pamwe kutyisidzira izvi havabvumi ichi kudzidza munhu. Zvimwe zvinoita kuti ndifare kudavira izvi uye varambe muchechi iyi, ipapo tsime ichi papa mashoko akapiwa murayiro wake kusunga vanhu zvakatowanda chechi iyi uye nedzidziso unbiblical.

Uri Catholic, yokumbozorora ichi, kukumbira ruregerero uye nekusangana vhangeri delectable uye rusununguko utano uye rusununguko muna Jesu Kristu.


Prayer kuna Mary unbiblical

centre kwaMariya muChechi yeKaturike iri chaizvo uye chaizvo kutombonaka ndechokuti ichi pfungwa dzomutauro wokutanga dzingasajeka Jesu, Mwanakomana waMwari, Muponesi wenyika. Zviri pamusoro makore 400 pashure Church yechiKristu rakatanga paPendekosti kuti Maria ari kuchinja kubva pakuva munhuwo murume ane basa raMwari, kuti ave mambokadzi wokumatenga, uye mamwe mazita dzokuwedzera.

Zviri kubva kapoka kuti tsika Mary uye mwana yakanyungudutswa vave inoparadzirwa kupinda Catholic Church.

Iyi itsika kuti yakabuda pamusoro emakore ari Catholic Church. Naizvozvo, hapana simba pamusoro tsika iyi dzevanhu. Kutenda kwedu kwechiKristu kunobva simba raMagwaro uye zvaidzidziswa nevaapostora, uye izvo rinovheneka kusimudzirwa Mariya wavo asipo. Naizvozvo, tinogona noushingi kuti sunungura kubva zvarinodzidzisa pamusoro Mary.

In zvaidzidziswa nevaapostora uye Testamende Itsva harisi kubva dzidziso otaurwa Mary, ipapo tinogona kunan'anura pavo unbiblical.

Katolska kyrkan började med en liten avvikelse från Bibelns läror på det här området. Det är så att drar man en linje som viker av från den raka linjen så kommer man allt längre ifrån ursprunget desto mer som linjen dras. Så har det blivit med lärorna kring Maria inom den katolska kyrkan.

Detta är inte skrivit för att fördöma enskilda katoliker. Växer man upp i en sådan tradition som katolska kyrkan är det lätt att bli förblindad för det felaktiga med denna lära. Detta som skrivits kan snarast ses som ett hjälpmedel för katoliker att bryta med denna osunda lära och uppleva den hela inriktningen på Jesus, den enda som frälser och varigenom som vi skall be till Gud.

Ndizvo nokusuruvara kuti tinoona kuti Catholic Church iri kereke nedzidziso akawanda unbiblical, rimwe riri kunamatwa Mary. Chaizvoizvo, munzira dzakawanda, Mary ipapo pane mwanakomana wake, Jesu, izvi ndizvo zvose pamusoro sei zvakaipa unogona kuwana.

Haisi kuva Ecumenical kushivirira uye akachena mutsa regai ichi zvisina kuvimbika kusvika kuna Maria vadarika. Tine rusununguko rwokutaura uye kuti tinogona kushandisa kubatsira vaKaturike kuti kutiza kunaka nedzidziso pamusoro Mary.

Chii pano hatina zvakanyorwa pamusoro Catholic Church vanofanira mumwe kosi kuita seizvi. A Chokwadi ndechokuti Catholic Church uye zvarinodzidzisa vaionekwa pachena kuzarurira. Saka pachena kuti muzvikoro kwerinenge zana apfuura sezvo chikamu dzidzo yevana vechikoro. zvikuru sei tisingafaniri mumachechi kuumbwa kuva akajeka pamusoro chii yeRoma kunomirira, apo zvino hurumende mabhuku vakafunga kuti izvi zvaizova chikamu dzidzo muzvikoro.

Vi skall citera Lärobok i fäderneslandets historia av C. T Odhner. Denna lärobok användes under många årtionden för undervisning av skolbarnen. Så här beskrivs den katolska tron som hade varit den förhärskande innan reformationen om Katolska läror och inrättningar: ”Den kristna tro som förkunnades för våra förfäder, var ej den rena kristendomen, sådan den finnes framställd i den heliga skrift, utan den katolska läran. Denna hade under tidernas lopp blivit uppblandad med många människopåfund. Man dyrkade ej den treeniga Guden allena utan även, och kanske ännu mer ”Guds moder” (jungfru Maria och helgon. D v s gudfruktiga människor som efter sin död blivit ansedda som heliga och tillbads liksom gudomligheter. Man trodde även att påven i Rom var Kristi ståthållare på jorden och hela kyrkans överherre, därför lydde alla hans bud och kallade honom ”den helige fadern”. Om någon djärvdes motsätta sig honom, blev han straffad med bannlysning, d v s utesluten från kyrkans gemenskap från gudstjänsten och sakramenten.” Slut citat Odhner.

Kana nyaya ino vachishoropodza yeRoma, ndihwo chete. Chaizvoizvo, uchitsoropodzwa rakanyatsojeka echirimo muna tichienzanisa chii varume Mwari munhoroondo kunge. Havasi vose vanoziva kuti mazita makuru akadai Wyckliff, Huss, Luther, Calvin, Melanchthon, Knox, Tyndale, John uye Charles Wesley akafunga kuti kwebasa raPapa ndiye mukuru hure sezvinorondedzerwa Zvakazarurwa, chitsauko iverengwe 17. Inotaura Mwari kutongwa kwemhombwe.

Vazhinji Protestant makereke zvaisanganisira izvi pupuro dzavo. Tingaita sei munguva yedu kusiya ino? Tingaratidza kupinda kubatana Catholic nokuda kwazvo Ecumenical kufamba nekuda? Inguva isu pakupedzisira-nguva matongo, kunzwisisa Kujeka edu vamutangira anazvo uye vanozivawo nzwisisa yedu.

Tinofanira kuteerera Mwari uye Shoko rake kupfuura nyarara uye kugamuchira chechi iyi iine unbiblical nedzidziso. zvimwe sei tingati tinotenda Shoko raMwari uye vanofunga kuti chechi iyi chete ose dzimwe kereke?

Holger Nilsson


Ditt stöd behövs

Stöd Apg29 genom att swisha in 29 kronor till 072 203 63 74.

Tack!


0 kommentarer

»0

»0

Första gången du skriver måste ditt namn och mejl godkännas.


NYTT! Förkorta lång länk här så att den fungerar i din kommentar!

Kom ihåg mig?

Din kommentar kan deletas om den inte passar in på Apg29 vilket sidans grundare har ensam rätt att besluta om och som inte kan ifrågasättas. Exempelvis blir trollande, hat, förlöjligande, villoläror, pseudodebatt och olagligheter deletade och skribenten kan bli satt i modereringskön. Hittar du kommentarer som inte passar in – kontakta då Apg29.

ANNONS:
Himlen TV7

Rekommenderas

Stor intervju med Christer Åberg i tidningen Världen idag. "Gud bar Christer efter höggravida fruns död." Både text och video!


Nyhetsbrevet - prenumerera gratis!


Senaste live på Youtube


Direkt med Christer Åberg


DAGENS

Dagens datum

Vecka 15, onsdag 14 april 2021 kl. 10:41

Dagens bibelord

“[Kristi uppståndelse] Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och som ni står fasta i.” (1 Corinthians 15:1, 3-4)

Dagens namn

Tiburtius

Dagens bön

Fader möt var och en idag och omslut dem på alla sidor. Möt också Tiburtius. Jag ber att människor ska ta emot Jesus och bli frälsta. Tack för din stora kärlek och nåd som du har visat oss genom din Son Jesus kristus. Amen.


Så här blir du frälst - räddad

"Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son [Jesus], för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." - Joh 3:16

"Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." - Joh 1:12

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst." - Rom 10:9

Vill du bli frälst och få alla dina synder förlåtna? Be den här bönen:

- Jesus, jag tar emot dig nu och bekänner dig som Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Tack att jag nu är frälst. Tack att du har förlåtit mig och tack att jag nu är ett Guds barn. Amen.

Tog du emot Jesus i bönen här ovan?

Ja!Fadern, Sonen och den Helige Ande är ett

Dessa tre är ett

Bibeln är mycket tydlig. Fadern, Sonen och den helige Ande är tre - och dessa tre är ett!


Jesus var jämlik Gud, blev människa, dog på korset och Gud upphöjde honom

Var så till sinnes som också Kristus Jesus var, vilken, då han var i Guds gestalt, inte ansåg det som en rövad skatt att vara jämlik Gud, utan utgav sig själv, och tog på sig en tjänares gestalt, och blev lik oss människor. Och sedan han hade trätt fram som en människa ödmjukade han sig själv och blev lydig intill döden, ja, intill döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom och gett honom ett namn som är över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, deras som är i himlen och på jorden och under jorden, och för att alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud, Fadern, till ära. (Fil 2:5-11)


Själavårdssamtal

Behöver du gratis vägledning och själavårdssamtal?

☎️ 0381-77 30 80

  • Måndagar 18.00-20.00
  • Tisdagar 09.00 -11.00
  • Onsdagar 09.00-11.00
  • Torsdagar 18.00-20.00

"Det enda som bär är Jesus. Det har Christer Åberg fått uppleva genom livets tuffa utmaningar. Christer är bloggare och författare och driver bland annat apg29.nu". - himlen.tv7


Christer Åbergs böcker

Den längsta natten och Den oönskade

Om Christer Åberg


Senaste bönämnet på Bönesidan

onsdag 14 april 2021 08:30
Gode Gud gör så att jag har resurser till livets nödtorft. Käre Jesus förbarma dig över mig. Förlåt att jag är en syndare. Gode Gud hjälp mig.

Senaste kommentarer


Aktuella artiklarSTÖD APG29
BYTARE: 072 203 63 74
DONERA till Apg29 - bli en månadsgivare
Den bank konto : 8150-5 934 343 720-9
IBAN / BIC: SE7980000815059343437209 SWEDSESS

Mer information om hur man stöder finns här!

Kontakt
christer@apg29.nu
072-203 63 74

Wikipedia om Christer Åberg

Mer
apg29.se  apg29.com apg29.nu  christeraberg.se

Translate

↑ Upp